Projects

Croatian art and society from the 1930s to the 1970s

Institutional project

Tematski obuhvat ovoga projekta usmjeren je na različite dimenzije odnosa hrvatske umjetnosti, arhitekture i društva u razdoblju od pola stoljeća, od početka tridesetih do kraja sedamdesetih godina 20. stoljeća. Upravo je to razdoblje – od diktature kralja Aleksandra u međuratnoj multinacionalnoj jugoslavenskoj državnoj zajednici, sve do zrelog socijalističkog društva sedamdesetih godina – iznimno prikladno za takvu vrstu istraživanja. Riječ je, naime, o vremenu u kojem je hrvatska umjetnost na eksplicitne načine progovarala o društvenim, ekonomskim i političkim problemima te izravno reagirala na tada aktivne kulturne politike. U tridesetim godinama Udruežnje umjetnika Zemlja zagovaralo je „sintezu umjetnosti i revolucije“ te djelovalo u raskoraku između izrazite društvene angažiranosti, kulturnog nacionalizma i općih modernizacijskih procesa, pa će dio istraživanja biti usmjeren upravo prema tom korpusu. S druge strane, nastojat će se istražiti suodnos poslijeratne jugoslavenske vanjske i unutarnje kulturne politike te analizirati mehanizme njihova utjecaja na hrvatsku umjetnost 20. stoljeća. U fokusu istraživanja naći će se tako modeli organizacije, diseminacije i evaluacije domaće umjetničke proizvodnje, načini njezine prezentacije na međunarodnoj umjetničkoj sceni te zastupljenost i pozicija hrvatske poslijeratne umjetnosti u jugoslavenskim programima međunarodne kulturne razmjene. Na području arhitekture fokus će biti na pitanjima kontinuiteta i diskontinuiteta u arhitektonskoj i planerskoj teoriji i praksi u razmatranom razdoblju, odnosno na načinima na koje su se kanonske vrijednosti moderne arhitekture prilagođavale različitim društvenim prilikama od tridesetih godina do vremena državnog socijalizma. Istražit će se i pozicija hrvatske arhitektonske produkcije unutar Jugoslavije (i međuratne i poslijeratne), i to kroz analizu arhitektonskih i urbanističkih natječaja koji su bili mjerljiv pokazatelj interakcije između različitih arhitektonskih scena.

Cilj ovoga projekta je obradom pojedinih relevantnih tema i studija slučaja stvoriti drugačiju sliku o slojevitim odnosima nacionalne umjetnosti i društva u razmatranom razdoblju. Tako stvorena nova znanja poslužit će za aktualizaciju pojedinih problemskih sklopova unutar nacionalne povijesti umjetnosti, što će biti od koristi ne samo za matičnu disciplinu, nego i za širu kulturnu javnost.

-
Voditelj projekta
dr. sc. Petar Prelog, viši znanstveni suradnik

Znanstvenici
dr. sc. Tamara Bjažić Klarin, viša znanstvena suradnica
dr. sc. Ljiljana Kolešnik, znanstvena savjetnica

Trajanje projekta: 2019.–2023.

Šifra projekta: PU-IPU-2019-11