Projects

Croatian baroque wall painting and stucco decoration corpora

Institutional project

Zidno slikarstvo i štuko dekoracija 17. i 18. stoljeća važni su segmenti hrvatske likovne baštine. Ikonografski usuglašeni s funkcijama baroknih prostora, vizualno ih i semantički definiraju, funkcionirajući i kao medij i kao dekoracija. Projekt Korpus baroknog zidnog slikarstva i štuko dekoracije u Hrvatskoj je dugoročni projekt koji obuhvaća sustavnu povijesnoumjetničku obradu arhitektonske dekoracije nastale tijekom 17. i 18. stoljeća u interijerima i na pročeljima sakralnih i profanih zgrada. S uporištem u rezultatima prethodnih istraživanja, tematski usmjerenih na pojedine objekte, manje topografske cjeline ili opuse pojedinih autora, i već objavljenoj arhivskoj i fotografskoj građi, u sklopu projekta provest će se „reambulacija“ terena, dopunska arhivska istraživanja – transkripcija i transliteracija arhivskog gradiva – te sustavna fotografska i arhitektonska snimanja oslikanih i štukom dekoriranih površina. Istraživanje, analiza i interpretacija građe nužno će uključivati međuregionalnu suradnju koja vodi boljem razumijevanju umrežavanja umjetnika i naručitelja te prijenosa ideja od umjetničkih centara prema periferiji. Istraživanja će obuhvatiti dvije velike prostorne cjeline – kontinentalnu Hrvatsku, koja se u 17. i 18. stoljeću najvećim dijelom poklapa s povijesnim rubnim područjem Habsburške Monarhije i utjecajem srednjoeuropskog kulturno-umjetničkog kruga, te Jadransku Hrvatsku, u kojoj unutar kompleksnog geopolitičkog okvira dominiraju utjecaji talijanskih kulturnih središta. Unutar tih kulturno-političkih referentnih cjelina provedba projekta će se odvijati s obzirom na današnju administrativnu podjelu Hrvatske na županije i vrlo neujednačenu zastupljenost građe na njihovim područjima.

Nužnost prezentacije baroknog zidnog slikarstva, kao i štuko dekoracije, u sveobuhvatnoj formi korpusa, prezentiranog u publikacijama, katalozima djela i bazama podataka, česta je tema rasprave među europskim istraživačima toga segmenta umjetničke baštine ranog novog vijeka. Uzimajući u obzir taj europski diskurs, kao i činjenicu da je barokno zidno slikarstvo kontinentalne Hrvatske, unatoč značajkama periferne umjetnosti, integralni dio srednjoeuropskog baroka, cilj projekta je sustavna obrada građe u kontekstu europskog povijesno-političkog i kulturnog prostora.

Cilj i zadatak projekta je diseminacija prikupljene i obrađene građe u monografskim publikacijama, znanstvenim člancima te, prema mogućnostima, kreiranje baze podataka koja će sadržavati vizualne materijale – fotografije i arhitektonske nacrte ukrašenih svodova i zidova – reference na naručitelje, vizualne i literarne predloške, opise, ikonografske interpretacije, kao i reference na relevantne arhivske dokumente i literaturu.

-
Voditeljica projekta
dr. sc. Mirjana Repanić-Braun, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Znanstvenici
dr. sc. Milan Pelc
dr. sc. Vlasta Zajec
dr. sc. Barbara Murovec

Stručni suradnici
Paolo Mofardin, fotograf

Trajanje projekta: 2019.–2023.

Šifra projekta: PU-IPU-2019-13