Arhiva brojeva

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 44-2 (2020)

Broj 44-2 (2020)

Cijena: 10,62 €


Glavni urednik
Danko Zelić

Uredništvo
Sanja Cvetnić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Matko Matija Marušić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci), Mirjana Repanić-Braun (Institut za povijest umjetnosti), Werner Telesko (ÖAW, Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes – IHB, Beč), Danko Zelić (Institut za povijest umjetnosti)

Uredničko vijeće
Péter Farbaky (Budapesti Történeti Múzeum, Budimpešta), Igor Fisković (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb), Géza Galavics (MTA Bölcsészettudomànyi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budimpešta), Martin Mádl (Ústav dĕjin umění Akademie vĕd České republiky, Prag)

Impressum

-
Članci / Articles

7
Irena Kraševac – Danko Zelić
Uvodnik
Foreword

9–28
Dragan Damjanović
Zagreb nakon potresa od 9. studenoga 1880. – sanacija građevina i izgradnja grada 1881. godine
Zagreb After the Earthquake of November 9, 1880: Rebuilding and New Constructions in 1881
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

29–42
Darko Kahle
Rasprava Djelovanje potresa na zgrade akademika Andrije Mohorovičića iz 1911. godine i protupotresna analiza građevnih propisa grada Zagreba u razdoblju od 1857. do 1964. godine
“The Impact of Earthquakes on Buildings” (1911) by Academician Andrija Mohorovičić and the Seismic Analysis of the City of Zagreb Building Regulations in the Period 1857–1964
Pregledni rad – Review paper

43–52
Zlatko Karač
Obnova povijesne urbane cjeline Zagreba nakon potresa: konzervatorski pristup, polazišta i osnovne smjernice
Renewal of the Historical Urban Core of Zagreb After the Earthquake: Conservationist Approach, Starting Points, and Basic Guidelines
Pregledni rad – Review paper

53–66
Dubravka Botica
Župna crkva sv. Marije na Dolcu i župna crkva sv. Franje Ksaverskog. Novi prijedlozi za istraživanje korpusa sakralne arhitekture 18. stoljeća u Zagrebu i okolici
Parish Churches of St Mary in Dolac and St Francis Xavier in Ksaver: New Proposals for Research on the Corpus of 18th-Century Sacral Architecture in Zagreb and its Surroundings
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

67–86
Katarina Horvat-Levaj
Palača Prister arhitekata Hönigsberga i Deutscha i bečka izvorišta neobaroka u zagrebačkoj arhitekturi historicizma
The Prister Palace by Architects Hönigsberg & Deutsch and the Viennese Origins of Neo-Baroque in the Historicist Architecture of Zagreb
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

87–102
Marina Bregovac Pisk
Narudžbe portreta za Narodni muzej u Zagrebu pedesetih godina 19. stoljeća
Commissions of Portraits for the National Museum in Zagreb During the 1850s
Pregledni rad – Review paper

103–124
Nina Gazivoda – Marijana Sironić
“Osobni dosjei” vile Frangeš i vile Peroš prije i nakon potresa 2020. godine u Zagrebu
The “Personal Files” of Villa Frangeš and Villa Peroš Before and After the Zagreb Earthquake of 2020
Prethodno priopćenje – Preliminary communication

125–142
Irena Kraševac – Ariana Novina
Planovi i faze gradnje Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu od 1895. do 1957. godine
Plans and Stages in the Construction of the Academy of Fine Arts in Zagreb (1895–1957)
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

143–160
Snješka Knežević
Lenucijeve avenije: nove prostorne osi Zagreba
Lenuci’ s Avenues as the New Spatial Axes of Zagreb
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

161–186
Darja Radović Mahečić
Potez triju trgova (Trg hrvatskih velikana – Trg žrtava fašizma – Krešimirov trg) – urbani status istočne ekstenzije zagrebačkoga Donjeg grada
The Three-Square Sequence (Croatian Great Men Square – Square of the Victims of Fascism – Krešimir Square) and the Urban Status of the Eastern Extension of Zagreb’ s Lower Town
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

187–208
Biserka Dumbović Bilušić – Viki Jakaša Borić
Tipološko-morfološka analiza kao polazište za planiranje urbane obnove sjeverozapadnog dijela bloka Trg bana J. Jelačića – Petrinjska – Amruševa – Trg N. Š. Zrinskoga – Praška ulica
Typomorphological Analysis as a Starting Point for Planning the Urban Renewal of the North-West Part of Ban J. Jelačić Square – Petrinjska – Amruševa – Nikola Šubić Zrinski Square – Praška Block
Pregledni rad – Review paper

209–222
Marina Bagarić
Neoklasicizmi, historija i tradicija u zagrebačkoj arhitekturi međuratnog razdoblja
Neoclassicisms, History, and Tradition in Zagreb’ s Architecture Between the Two World Wars
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

223–232
Andrej Žmegač
»Isječak kružnog vijenca s izbočenjem prema jugu«: Zemljakova škola Rapska
“Fragment of a Circular Cornice with Protrusion to the South”: Architect Ivan Zemljak’ s School in Rapska Street
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

233–248
Jasna Galjer
Zagreb u objektivu arhitektonske fotografije
Zagreb Through the Lens of Architectural Photography
Prethodno priopćenje – Preliminary communication

248
Autori / Authors

Cijena: 10,62 €