Obavijesti
Natječaj

Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistenta

Ur. broj: IPU-0-O-22-215, od 30. ožujka 2022. godine

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, Institut za povijest umjetnosti, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto asistenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti - polju povijesti umjetnosti, za rad u podružnici Instituta ‒ Centru Cvito Fisković u Splitu na istraživanju vizualnih komunikacija i umjetničke topografije Jadranske Hrvatske, mentorica dr. sc. Ana Šverko ‒ 1 izvršitelj/ica.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od 5 godina, u svrhu stjecanja doktorata znanosti. U suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta može biti izabrana osoba koja udovoljava uvjetima iz članka 43. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Opći uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski ili integrirani sveučilišni studij povijesti umjetnosti (mag. hist. art.)

Posebni uvjeti:
– ispunjavanje uvjeta za upis na doktorski studij u području humanističkih znanosti (ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija) ili upisan doktorski studij u području humanističkih znanosti
– aktivno znanje engleskog jezika,
– pasivno znanje talijanskog jezika.

Prednosti:
– priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad u polju povijesti umjetnosti.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
životopis,
diplomu ili uvjerenje o završenom studiju,
dopunsku ispravu o studiju (preddiplomskom i diplomskom, odnosno integriranom studiju) kojom se potvrđuje koji su ispiti položeni i s kojom ocjenom, ili dokaz o upisu doktorskog studija,
popis objavljenih radova i/ili izlaganja na znanstvenim skupovima,
motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa,
‒ ostale dokaze koje pristupnik smatra relevantnima.

Prijave na natječaj podnose se do roka u petak 6. svibnja 2022. godine, u pdf formatu na adresu ured@ipu.hr s naznakom: »Natječaj za asistenta/icu«.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Za pristupnike koji su strani državljani kao dokaz osnovne razine (A) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova / jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internetskoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za povijest umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Zakašnjele i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr, te na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora https://euraxess.ec.europa.eu/.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu

U ovoj rubrici

NovostiObavijesti