Obavijesti
Natječaj

Natječaj za izbor na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta

Zagreb, 5. prosinca 2022., Ur. broj: IPU-0-O-22-680

Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, od dana 30. rujna 2022. godine (KLASA: 640-02/22-04/00174) i članka 24. Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 6/2022) Institut za povijest umjetnosti, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na slobodno radno mjesto

stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju arhitekta, radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom – jedan (1) izvršitelj/ica.

Uvjeti: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arhitekture, ili integrirani sveučilišni studij arhitekture, magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture (mag.ing.arch.) /ili dipl.ing.arh.; – poznavanje računalne obrade arhitektonske dokumentacije (AutoCAD).

Poželjno: – iskustvo na poslovima arhitektonske obrade graditeljske baštine i u izradi konzervatorskih elaborata i arhitektonskog snimka postojećeg stanja, – iskustvo u pripremi arhitektonskih nacrta i drugih grafičkih priloga za tisak, iskustvo rada u programima: Photoshop, InDesign, ReCap, Revit, SketchUp i sl.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: – životopis; – diplomu ili uvjerenje o završenom studiju; – podatke o stručnoj djelatnosti; – uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju; – ostale dokaze koje kandidat smatra relevantnima.

Prijave na natječaj podnose se do roka u ponedjeljak 9. siječnja 2023. godine, u pdf formatu na adresu ured@ipu.hr s obveznom naznakom: „Natječaj za stručnog suradnika - arhitekta“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Zakašnjele i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internetskoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje‒843/843

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za povijest umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, na mrežnoj stranici Instituta www.ipu.hr i na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb