Znanstvenici

dr. sc. Irena Kraševac

Znanstvena savjetnica

T. 01 6112 045

E. ikrasevac / ipu.hr

B. CROSBI bibliografija

Biografija

Diplomirala 1986. godine povijest umjetnosti i Španjolski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1989.–1999. kustosica u Muzejsko-galerijskom centru (danas Galerija Klovićevi dvori).

Magistrirala 1999. godine s temom „Ivan Meštrović – rano razdoblje. Dokumentacija o životu i djelu kipara Ivana Meštrovića tijekom prvog desetljeća 20. st. i umjetnička djela u kontekstu izložbi bečke i münchenske Secesije i onodobne likovne kritike“. Disertaciju „Neostilska sakralna skulptura i oltarna arhitektura u sjeverozapadnoj Hrvatskoj“ obranila 2005. godine.

Zaposlena u Institutu za povijest umjetnosti te povremeno angažirana kao vanjska suradnica na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu na dodiplomskom i mentorica na doktorskom studiju.

Autorica knjige „Ivan Meštrović i secesija. Beč-München-Prag, 1900–1910“ te koautorica izložbi „Zagreb-München. Hrvatsko slikarstvo i Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu“ (2009.), „Robert Auer. Retrospektiva“ (2010.), „Art déco. Umjetnost u Hrvatskoj između dva rata“ (2011.) i „Alegorija i arkadija: antički motivi u umjetnosti hrvatske moderne“ (2013.).

Bavi se temama hrvatske umjetnosti u razdoblju 19. i prve polovine 20. stoljeća, posebice njezinim poveznicama s umjetnošću Srednje Europe. Sudjelovala je na više znanstvenih i stručnih skupova te pozvanih predavanja, a uz znanstvene radove, kritičke osvrte, prikaze u stručnim publikacijama i prijevode, piše recenzije za znanstvene i stručne časopise.

Međunarodnu suradnju ostvarila je s Institutom za povijest umjetnosti Sveučilišta u Grazu na projektu „Moderna – Beč i Srednja Europa oko 1900.“ (2004.) te s Centralnim institutom za povijest umjetnosti i Sveučilištem Ludwig-Maximilian u Münchenu na projektu „München kao središte umjetničkog školovanja“ (2008.–2009.).

Suradnica je na projektima Instituta koji se provode uz podršku HRZZ-a: Dalmatia a Destination of european Grand Tour i Modern and Contemporary Artist Networks. Organisation and Communication Models of Colllaborative Art Practices of the 20th and 21st Century.

Članica Upravnog vijeća Muzeja Ivana Meštrovića od 2002. godine.

Od 2010. do 2014. godine predsjednica Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske.

Bibliografija (izbor)

Znanstveni radovi

Motivi Dubrovnika u opusu austrijskog slikara Emila Jakoba Schindlera, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 39/2015. (izvorni znanstveni rad)

Allegorische Bilder von Gustav Klimt und Franz Matsch im Stadtheater von Rijeka (Fiume), u: Mitteilungen der Gesellschaft für vergleichende Kunstforschung, 67- Jahrgang, Nr.1-2,Wien, 2015.

Alegorijske slike Franza Matscha u riječkom kazalištu, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 37, 2013., 159–166. (izvorni znanstveni rad)

Stambena najamna zgrada Hermana Bolléa u Žerjavićevoj ulici u Zagrebu, u: Peristil, 56, 2013., 263–274. (izvorni znanstveni rad) (s Draganom Damjanovićem)

Obnova požeške crkve Sv. Lovre u 19. stoljeću, u: Peristil, 55, 2012., 77–85. (izvorni znanstveni rad)

Polikromirana drvena skulptura i oltari crkve. Sv. Josipa u Grubišnom Polju. Prilog poznavanju historicističke crkvene opreme, u: Anali Galerije Antuna Augustinčića, 31, 2012., 3–19.

Alegorijske slike Gustava Klimta u riječkom kazalištu, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 36, 2012., 153–168. (izvorni znanstveni rad)

Dragutin Morak, zanemareni kipar našeg 19. stoljeća, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 31, 2007., 221–240. (izvorni znanstveni rad)

Tirolska sakralna skulptura i oltari na prijelazu 19. u 20. stoljeće u sjevernoj Hrvatskoj, u: Anali Galerije Antuna Augustinčića, 26, 2007., 3–34.

Ivan Meštrović und sein Wiener Mäzen Karl Wittgenstein, u: Übergänge und Verflechtungen. Kulturelle Transfers in Fallstudien, (Hrsg. Gregor Kokorz i Helga Mitterbauer), Peter Lang AG, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Bern, 2004., 129–145.

Crkva Pohoda Bl. Dj. Marije u Macincu – primjer kvalitetnog neogotičkog Gesamtkunstwerka na području sjeverozapadne Hrvatske, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb, 28, 2004., 283–295. (izvorni znanstveni rad)

Fascinacija historizmom – Doprinos Olgi Maruševski hrvatskoj povijesti umjetnosti devetnaestoga stoljeća, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 28, 2004., 28–32. (stručni rad)

Kipar Ferdinand Stuflesser. Prilog poznavanju tirolskoga sakralnog kiparstva druge polovine 19. st. u sjevernoj Hrvatskoj, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 27, 2003., 231–239. (izvorni znanstveni rad)

Ivan Meštrović – rano razdoblje. Prilog istraživanju kiparevog školovanja u Beču, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 23, Zagreb, 1999., 177–189. (izvorni znanstveni rad)

Radovi u zbornicima

Iso Kršnjavi i Springerova knjižnica za Sveučilišnu biblioteku, u: Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj, Zbronik radova znanstvenog skupa, (ur.) Ivana Mance i Zlatko Matijević, Institut za povijest umjetnosti i Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2015., 212-228.

Recepcija antike u slikarstvu hrvatske moderne, u: Metamorfoze mita. Mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne, Zbornik Dana Cvita Fiskovića, IV, (ur.) Joško Belamarić i Dino Milinović, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012., 135–148.

Kulturnopovijesni okvir 19. stoljeća i počeci umjetničkog školovanja u Hrvatskoj, u: Zagreb – München. Hrvatsko slikarstvo i Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu, Zbornik međunarodnog simpozija, (ur.) Irena Kraševac, Petar Prelog, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2011., 28–47.

Neostilski oltari i skulptura u crkvama Zelinskog i Varaždinsko-topličkog dekanata, u: Podno Grebengrada / Sub castro Greben, Zbornik radova, (ur.) Anđelko Košćak, Ogranak Matice hrvatske Novi Marof i Društvo za povjesticu Zagrebačke nadbiskupije „Tkalčić“, Zagreb, 2011., 103–116.

Legalne kopije. Zbirke odljeva antičke skulpture, u: Original u skulpturi, Anali Galerije Antuna Augustinčića, Zbornik radova sa skupa, (ur.) Božidar Pejković, 28-29, 2009., 195–208.

Kosta Strajnić o Ivanu Meštroviću, u: Kosta Strajnić, život i djelo, zbornik radova sa skupa, (ur.) Ivan Viđen, Matica hrvatska Ogranak Dubrovnik i Institut za povijest umjetnosti, Zagreb – Dubrovnik, 2009., 55–69.

Neorenesansna komponenta u djelu Hermana Bolléa, u: Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske, Zbornik Dana Cvita Fiskovića II., (ur.) Predrag Marković, Jasenka Gudelj, Institut za povijest umjetnosti i Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskof fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sv. 2, Zagreb, 2008., 481–490.

Oltari đakovačke i zagrebačke katedrale – primjeri kvalitetne historicističke sakralne baštine u sjevernoj Hrvatskoj, u: 5. Stossmayerovi dani, Zbornik radova, (ur.) Ivica Mandić, Matica hrvatska, Đakovo, 2007., 43–74.

Skulptura i oltari Đakovačke katedrale u kontekstu sakralne umjetnosti 19. stoljeća, u: Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa „Josip Juraj Stossmayer povodom 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti“, (ur. Franjo Šanjek), HAZU, Zagreb i Đakovo, Zbornik radova, HAZU, Zagreb, 2006., 453–466.

Pilovi, poklonci i raspela Hrvatskog zagorja, u: Skulptura na otvorenom, Anali Galerije Antuna Augustinčića, 21-25, Zbornik radova simpozija, (ur.) Božidar Pejković, Klanjec, 2006, 22-237.

Knjige i katalozi izložaba

Antički žanr u umjetnosti 19. stoljeća, u: Alegorija i Arkadija. Antički motivi u umjetnosti hrvatske moderne, (ur.) Petra Vugrinec, katalog izložbe, Galerija Klovićevi dvori, rujan-prosinac 2013., 9–15.

Hrvatsko kiparstvo u doticaju s art décoom, u: Art déco i umjetnost u Hrvatskoj između dva rata, katalog izložbe, (ur.) Miroslav Gašparović i Anđelka Galić, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2011., 120-141.

Sakralna skulptura 19. stoljeća (kataloške jedinice), u: Dominikanci u Hrvatskoj, katalog izložbe, (ur.) Igor Fisković, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2011.

Alma Orlić, likovna monografija, (prir. Alma Orlić), Matica hrvatska Zaprešić, 2011.

Auerov svijet od jučer, u: Robert Auer (1873–1952), slikar zagrebačke secesije. Retrospektiva, (ur.) Petra Senjanović, Irena Kraševac, katalog izložbe, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2010., 7–16.

Likovne umjetnosti i umjetnički obrt u 19. stoljeću, u: Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici, (ur.) Milan Pelc, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, Zagreb, 2010., 485–508.

Slojevitost tema – mnogostrukost žanra. Hrvatsko slikarstvo potkraj 19. i početkom 20. stoljeća u kontekstu münchenske škole, u: Zagreb – München. Hrvatsko slikarstvo i Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu, katalog izložbe, (ur.) Radovan Vuković, Umjetnički paviljon, Zagreb, 21. listopada 2009. – 31. siječnja 2010., 16–23.

Skulptura 19. stoljeća u Slavoniji, Baranji i Srijemu, u: Slavonija, Baranja i Srijem. Vrela europske civilizacije, publikacija uz izložbu, (ur.) Vesna Kusin, Branka Šulc, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2009., 478–480.

Sakralno slikarstvo 19. stoljeća u Slavoniji, Baranji i Srijemu, u: Slavonija, Baranja i Srijem. Vrela europske civilizacije, publikacija uz izložbu, (ur.) Vesna Kusin, Branka Šulc, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2009., 481-483.

Podsused u književnosti, likovnim umjetnostima i na fotografiji, u: Podsused – vjerski život i tradicija, kulturno-povijesna, umjetnička i prirodna baština, monografija, (izd.) Župa Sv. Ivana Bosca, Zagreb, 2009., 183–207.

Irena Kraševac, Petar Prelog, Ljiljana Kolešnik, Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu i hrvatsko slikarstvo / Akademie der Bildenden Künste in München und die kroatische Malerei, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2008. (poglavlja: U povodu 200. obljetnice Akademije likovnih umjetnosti u Münchenu, 8-21; Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu i hrvatsko slikarstvo 19. i početka 20. stoljeća, 24-61; Dokumentacija o hrvatskim slikarima na münchenskoj Akademiji, 134-143).

Sakralna skulptura i oltarna arhitektura 19. stoljeća, 46-49; Pilovi, poklonci i javna skulptura, 76-79. (i topografske jedinice za neostilske oltare i sakralnu skulpturu, pilove, poklonce i javnu skulpturu), u: Umjetnička topografija Krapinsko-zagorske županije, (ur.) Ivanka Reberski, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, Zagreb, 2008.

Čudotvorna gotička Bogorodica u historicističkoj crkvi – Marija Bistirca, najveće sjevernohrvatsko proštenište u srcu Hrvatskog zagorja, u: Povijest, baština i kultura Krapinsko-zagorske županije, (ur.) Goranka Horjan, Krapina, 2007., 152–161.

Jakov Bizjak – kipar i pozlatar, monografija / katalog izložbe, Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija dvorca Oršić, Gornja Stubica, listopad 2006.

Ivan Meštrović i secesija. Beč-München-Prag, 1900.–1910., Institut za povijest umjetnosti i Fundacija Ivana Meštrovića, Zagreb, 2002.

Sudjelovanje na međunarodnim skupovima

Izlaganje na generalnoj skupštini Comité internationl d´l histoire de l´art (CIHA) o povijesti hrvatske povijesti umjetnosti i djelatnosti Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske vezano uz primanje DPUH-a u CIHA, Musée des civilisations de l´Europe et de la Méditerranée, Marseille, 27. lipnja 2014.

Kulturnopovijesni okvir 19. stoljeća i počeci umjetničkog školovanja u Hrvatskoj, izlaganje na međunarodnom simpoziju „Zagreb – München. Hrvatsko slikarstvo i Akademja likovnih umjetnosti u Münchenu“, Zagreb, Institut za povijest umjetnosti (Knjižnica HAZU), Zagreb, 22. – 23. listopada 2009.

Skulptura i oltari đakovačke katedrale u kontekstu sakralne umjetnosti 19. stoljeća, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu „Josip Juraj Strossmayer povodom 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti“, HAZU, Zagreb – Đakovo, 19.–20. svibnja 2005.

Ivan Meštrović – rano razdoblje do izložbe u Rimu 1911., izlaganje na međunarodnom znastvenom skupu „Dani Ivana Meštrovića / I giorni di Ivan Meštrović“, Università „La Sapienza“, Rim, 13.12.2000.

Sudjelovanje na domaćim skupovima

Na čelu DPUH – Radovan Ivančević, angažirani predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, izlaganje na znanstveno-stručnom skupu „Hrvatski povjesničari umjetnosti – Radovan Ivančević (1931.–2004.)“, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Gliptoteka HAZU, Zagreb, 9.–10. 6. 2014.

Klasicističke portretne biste, izlaganje na znanstvenom skupu „Klasicizam u Hrvatskoj“, Institut za povijest umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 30.–31.5.2014.

Izlaganje na stručnom skupu Dan Sjećanja na dr.sc. Veru Kružić-Uchytil (19302012), Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 14. svibnja 2013.

Iso Kršnjavi i Springerova knjižnica za Sveučilišnu bilioteku, izlaganje na znanstvenom skupu „Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj“, Institut za povijest umjetnosti i Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 21.-23.11.2012.

Atributivni problem kapele sv. Josipa u Novim dvorima, izlaganje na znanstvenom skupu „Ban Josip Jelačić (1801. – 1859. – 2009.). Novi prinosi za život, djelo i ulogu bana Jelačića prigodom 150-godišnjice smrti“, Matica hrvatska Zaprešić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 20. studenoga 2009.

Legalne kopije. Zbirke odljeva antičke skulpture u 19. stoljeću, izlaganje na simpoziju „Original u Skulpturi“, Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec, 4.–6.06.2008.

Sakralna skulptura 19. stoljeća na primjeru đakovačke i zagrebačke katedrale, izlaganje na znanstvenom skupu „V. Strossmayerovi dani“, Đakovo, 19. svibnja 2007.

Kipar i njegov zagovornik : umjetnost Ivana Meštrovića u fokusu interesa Koste Strajnića, izlaganje na znanstvenom skupu „Kosta Strajnić – život i djelo“, Dubrovnik, 24.–28. svibnja 2007.

Neostilski oltari i sakralna skulptura 19. stoljeća u crkvama Varaždinsko-topličkog i Zelinskog dekanata, izlaganje na znanstveno-stručnom skupu u povodu 540. obljetnice prvoga pisanoga spomena crkve i mjesta Remetinec kod Novog Marofa, Remetinec, 13. listopada 2007.

Inventar požeške crkve sv. Lovre u 19. stoljeću, izlaganje na znanstvenom skupu prigodom 170. obljetnice utemeljenja orfanotrofija u Požegi i 60. obljetnice njegova ukinuća, Požeška biskupija, Požega, 26. studenoga 2005.

Obnova župne crkve u Grubišnom Polju za vrijeme župnika Jemeršića, izlaganje na znanstvenom skupu „Ivan Nepomuk Jemerišić (1864–1938)“, Matica hrvatska, Grubišno Polje, 3. svibnja 2005.

Neorenesansna komponenta u djelu Hermana Bolléa, izlaganje na znanstvenom skupu „Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske“, VIII. Dani Cvita Fiskovića, Dubrovnik, 6.–10. listopada 2004.

Sakralna skulptura 19. stoljeća na području Krapinsko-zagorske županije, izlaganje na simpoziju „Zaštita spomenika kulture u Krapinsko-zagorskoj županiji“, Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, 9. veljače 2001.