Zbornici

Zbornik I. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti (Zagreb, 15.–17.XI. 2001.)

Milan Pelc (ur.)

Cijena: 6,64 €


Urednik
Milan Pelc

Recenzenti
Katarina Horvat-Levaj
Andrej Žmegač

Lektura i korektura
Anita Peti Stanić

Grafičko oblikovanje
Marcel Bačić, Kolumna, d.o.o.

Stručna suradnica
Ivana Mance

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2004.

Materijalni opis
508 str.; ilustr.; 28 cm

ISBN: 953-6106-47-7

-
Detaljne informacije o temi i programu 1. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti potražite ovdje.

-
Zbornik I. Kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, koji gotovo tri godine nakon održavanja skupa napokon izlazi u javnost, obuhvaća radove većine sudionika toga prvog općeg foruma povijesnoumjetničke struke u Hrvatskoj. Od 93 izlaganja na skupu, za Zbornik je pristiglo 76 radova, koji su, koliko je bilo moguće, ujednačeni i prilagođeni zadanom profilu publikacije. Sve što odudara od toga profila posljedica je i simptom stanovite „nediscipline“ u našoj struci protiv koje se – kako svjedoče mnogi prilozi, pa i uvodni referat Radovana Ivančevića – treba ustrajno i strpljivo boriti. Jer, svjedoci smo stalne opasnosti da se povijest umjetnosti iz znanstvene i stručne discipline lako može pretvoriti u ne-disciplinu, žarište nesporazuma i katkad nedostojno poprište javnih i privatnih sukoba.

Milan Pelc (iz uvodnika)

Sadržaj

Impresum

7
Milan Pelc
Riječ urednika

9
Radovan Ivančević
Stoljeće i pol hrvatske povijesti umjetnosti – A Century and Half of Croatian History of Art

ARHITEKTURA / URBANIZAM

23
Tomislav Marasović
Prijedlog kronološko-stilske periodizacije ranosrednjovjekovne umjetnosti u Hrvatskoj – Proposition for the Chronological and Stylistic Periodization of Early-medieval Art in Croatia

33
Igor Fisković
Crkva Sv. Petra i Mojsija – spomenik kralja Petra Krešimira IV. u Solinu – The Relief of King Petar Krešimir IV in the Basilica of St Peter and Moses in Solin

41
Nikša Petrić
Gotičke palače grada Hvara – Gothic Palaces in the Town of Hvar

47
Zdenko Balog
Lepoglavsko-ptujskogorska grupa i uloga Hermanna Celjskog u difuziji parlerijanske gotike u Hrvatskoj – The Ptujska Gora – Lepoglava Direction of Prague Parlers Diffusion

61
Predrag Marković
Šibenska katedrala u djelima austrijskih pisaca – korijeni jednog „slučaja“ – Šibenik Cathedral in Works of Austrian and Italian Art Historians

71
Vladimir Marković
Istraživanje barokne arhitekture u Hrvatskoj – rezultati i prijedlozi – Architecture of 17th and 18th Centuries in Croatia – Results and Propositions

75
Katarina Horvat Levaj
Strani projektanti i domaća tradicija u dubrovačkoj baroknoj stambenoj arhitekturi – Foreign Masters and Local Tradition in the Baroque Residential Architecture in Dubrovnik

85
Ivana Prijatelj Pavičić, Lovorka Čoralić
Prilog proučavanju trogirske barokne stambene arhitekture: primjena interdisciplinarnih metoda istraživanja – Contribution to the Research on Baroque Residential Architecture of Trogir: Applying Interdisciplinary Methods of Investigation

91
Andrej Žmegač
Hrvatske utvrde u europskoj povijesti umjetnosti – Croatian Fortifications in European Art History

95
Ambroz Tudor
Ladanjska izgradnja i formiranje ladanjskog krajolika – primjeri zapadnog dijela otoka Hvara – Country-villas and Formation of Agricultural Landscape – Examples of West Part of the Island of Hvar

105
Snješka Knežević
Urbanistički razvoj gradova kontinentalne Hrvatske u XIX. stoljeću – Urbanistic Development of Cities in Continental Croatia in 19th Century

117
Darja Radović Mahečić
Urbanistički razvoj hrvatskih gradova od Napoleonova doba do pada Habsburške monarhije u europskom kontekstu – Urbanistic Development of Croatian Cities from Napoleonic Times to the Fall of Habsburg Monarchy in European Context

127
Jagoda Marković
Urbanistički razvoj gradova jadranske Hrvatske u 19. stoljeću – The City of the 19th Century in Adriatic Croatia: Urbanistic Development

137
Ratko Vučetić
Prilog problematici istraživanja gradskih naselja na primjeru Hrvatskog zagorja – Contribution to the Issues of Research on the Urban Settlements: Hrvatsko Zagorje as an Example

145
Stanko Piplović
Urbanistički razvitak Splita između dva svjetska rata – Urbanistic Development of Split Between Two World Wars

153
Milica Đilas
„Ville Münz“ u Puli, urbanističko-arhitektonska cjelina s početka 20. stoljeća – The "Ville Münz“ of Pula: An Urbanistic and Architectural Complex from the Early 20th Century

161
Daina Glavočić
Arhitektura historicizma u Rijeci – The Historicist Architecture of Rijeka

167
Julija Lozzi-Barković
Javno graditeljstvo Sušaka između dva rata s osvrtom na dosadašnja istraživanja – Public Architecture of Sušak Between the Wars, with Review of Existent Research

175
Hela Vukadin-Doronjga
Obiteljske kuće i vile arhitekta Mladena Kauzlarića – Family Houses and Villas of Mladen Kauzlarić in Zagreb

181
Jasna Lay-Rukavina
Povijest umjetnosti i razvoj urbane misli u kontekstu razvoja hrvatske kulture – The Croatian History of Art and Evolution of Urbanistic Thought in the Perspective of Cultural Development

KIPARSTVO / SLIKARSTVO

191
Vlasta Zajec
Prilozi za katalog skulpture 17. stoljeća u Istri – Contributions to a Catalogue of 17th Century Sculpture in Istria

197
Nela Tarbuk
Problemi istraživanja sakralne skulpture 17. i 18. st. iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu u kontekstu srednjoeuropskog baroka – Problems of Research of Sacral Sculpture of 17th and 18th Centuries from the Museum of Arts and Crafts in Zagreb, in the Context of Central European Baroque

205
Ana Adamec
Kiparstvo Hrvatskog proljetnog salona i Lada – Sculpture of Croatian Spring Salon and Lada

211
Ivan Mirnik
Stanje proučavanja umjetnosti medalje u Hrvatskoj – Actual Situation in Research on Medal Art in Croatia

221
Anđelko Badurina
Povijest proučavanja iluminiranih rukopisa u Hrvatskoj – History of Research of the Illuminated Manuscripts in Croatia

223
Mirjana Repanić-Braun
Pregled povijesnoumjetničkih istraživanja baroknog slikarstva u kontinentalnoj Hrvatskoj – Art History Research on Baroque Painting in Continental Croatia

227
Radoslav Tomić
Giovanni Lanfranco na Lastovu – Paintings of Giovanni Lanfranco on the Island of Lastovo

235
Jelica Ambruš
Slikarstvo i kiparstvo 19. i 20. st. u Slavoniji – pregled i smjernice istraživanja – Painting and Sculpture of the 19th and 20th Century in Slavonia – Review and Directions for Further Research

241
Branka Balen
Portretno slikarstvo Osijeka u 19. stoljeću – Portrait Painting in Osijek in the 19th Century

247
Ivanka Reberski
Hrvatsko slikarstvo 20. stoljeća u svjetlu povijesnoumjetničkih istraživanja – Croatian Painting of the 20th Century in the Light of Art-Historical Research

225
Frano Dulibić
Prilog za historiografiju karikature u Hrvatskoj – A Contribution to the Historiography of Caricature in Croatia

263
Petar Prelog
Nekoliko problema interpretacije ekspresionizma u hrvatskom slikarstvu – Some Problems Regarding the Interpretation of Expressionism in Croatian Painting

269
Jerica Ziherl
Rovinj – umjetnička adresa pedesetih godina 20. stoljeća (prilog poznavanju suvremene hrvatske umjetnosti) – Rovinj – the Artistic Address of the 1950s (A Contribution to the Knowledge of Contemporary Croatian Art)

279
Snježana Pintarić
Ivan Picelj – reljefi i objekti – Ivan Picelj – Reliefs and Objects

ESTETIKA / KRITIKA / TEORIJA

285
Zlatko Posavac
Estetika i povijest umjetnosti – hrvatska estetika i povijest hrvatske likovne umjetnosti – Aesthetics and Art History – Croatian Aesthetics and the History of Croatian Art

289
Tonko Maroević
Kritika kao povijesnoumjetnička disciplina – Criticism as Art-Historical Discipline

293
Vladimir Crnković
Pledoaje za umjetničku kritiku – The Plaidoyer for the Art Criticism

299
Vinko Srhoj
Suvremena kritika u vremenu osrednjosti – Criticism in the Times of Mediocrity

303
Nikola Albaneže
Suodnos likovnog djela i kritike na primjeru opusa Vjekoslava Karasa – The Correlation of Art-Work and Criticism: Paintings by Vjekoslav Karas as an Example

309
Feđa Vukić
Otvorena pitanja valorizacije dizajna – How Should We Evaluate Design?

315
Nina Kudiš Burić
Filozofija znanosti, teorija spoznaje i metode u povijesti umjetnosti – Adoption of Modern Scholarly Methodology in Art History Today

321
Ljiljana Kolešnik
Utjecaj kulturalnih teorija na povijest umjetnosti kao znanstvenu disciplinu – The Influence of Cultural Theories on the Methodology of Art History

327
Sonja Briski Uzelac
Čitanje slike u kontekstu suvremenog susreta semiotike i povijesti umjetnosti – Reading a Picture in the Context of Contemporary Semiotics and Art History

331
Milan Pelc
Teorija umjetnosti u hrvatskim prijevodima (1950.–2000.) – Theory of Art in Croatian Translations (1950–2000)

337
Silvia Meloni-Trkulja
Problemi linguistici della storia dell´arte Croata – Jezični problemi hrvatske povijesti umjetnosti

339
Marija Stagličić
Povijest povijesti umjetnosti u Dalmaciji u 19. stoljeću – History of Art History in Dalmatia in the 19th Century

343
Jadranka Damjanov
Prošlost, sadašnjost i budućnost likovnog obrazovanja u nas – The Past, the Present, and the Future of Art Education in Croatia

MUZEOLOGIJA / MEDIJI

349
Žarka Vujić
Odnos muzeologije prema povijesti umjetnosti – The Relationship Between Museology and Art History

353
Nada Vrkljan-Križić
Suvremene funkcije i poslanja muzeja – Contemporary Functions and Mission of the Museum

359
Goranka Kovačić
Invencija i kreativnost otvaraju nove mogućnosti muzeja – muzej kao otvoren sustav – Inventiveness and Creativity Open up New Possibilities for the Museum (Museum as the Open System)

363
Tončika Cukrov
Inovacije i posjetitelji muzeja – Innovation and Museum Visitors

369
Vlastimir Kusik
Povijest umjetnosti i suvremena hrvatska umjetnost u muzejima regionalnih ili provincijskih središta – Art History and Contemporary Croatian Art in the Museums of Regional/Provincial Centres

373
Anica Ribičić-Županić
Muzej za svakoga – The Museum for Everybody

375
Vladimira Pavić
Ratne štete na muzejima i muzejskoj građi u Hrvatskoj – metodologija popisa i prezentacija podataka – War Damage Suffered by Museums and Museum Collections in Croatia (1991–1995)

383
Michael Milkovich
Afirmacija hrvatske likovne umjetnosti u SAD i Kanadi – Promotion of Croatian Art in the USA and Canada

387
Elena Cvetkova
Povijest umjetnosti i mediji – Art History and Media

391
Mikica Maštrović
Obrada i dostupnost likovne građe korištenjem novih medija i tehnologija – Management and Accessibility of Visual Sources in the Context of New Media and Technology

BAŠTINA / ZAŠTITA I GOSPODARENJE

397
Ivo Maroević
Kulturna baština između globalnog i nacionalnog – umjetnička djela kao povezujući čimbenik – Cultural Heritage Between the Global and the National (Works of Art as the Connecting Factor)

401
Željka Čorak
Pamćenje kao moral – Memory as Morality

403
Đurđica Cvitanović
Spomenička baština razorena za Domovinskog obrambenog rata i obnova – Devastation of Cultural Heritage in Wartime Croatia and its Restoration

413
Doris Baričević, Irena Kraševac
Recentna devastacija baroknog sakralnog inventara na području Hrvatskog zagorja – The Problem of the Recent Devastation of Baroque Sacral Inventory in the Region of Hrvatsko Zagorje

421
Maja Nodari
Dubrovačka služba zaštite spomenika kroz stoljeća – Monument Conservation in Dubrovnik Through the Centuries

425
Danka Radić
Zaštita spomenika u Trogiru tijekom XX. stoljeća – Monument Conservation in Trogir during the 20th Century

437
Tomislav Premerl
Vrednovanje i zaštita moderne arhitekture – Evaluation and Protection of Modern Architecture

441
Višnja Bralić
Neka zapažanja o povijesti restauriranja i slikarskoj tehnici Tizianove Mandaljene u Dubrovniku – Hundred and Fifty Years of Conservation and Research: Tizian's "Mandaljena" in Dubrovnik

447
Vjekoslav Vierda
Menadžment baštine – još uvijek tabu tema – Heritage Management – Still a Taboo?

451
Vlasta Klarić
Umjetnička baština i razvoj turizma – Art Heritage and Tourism

457
Marijan Špoljar
Tržište umjetnina na hrvatski način – Art Market, the Croatian Way

ARHEOLOGIJA / ETNOLOGIJA / KARTOGRAFIJA

463
Marija Buzov
Problem povijesnog kontinuiteta i diskontinuiteta u Sisciji – Problems of Historical Continuity and Discontinuity in Siscia

469
Vlasta Begović-Dvoržak
Crkva i samostan sv. Marije na Brijunima – faze izgradnje – St Mary's Church on the Archipelagos of Brijuni

475
Ivan Šestan
Politička simbolika i tradicijsko likovno izražavanje – Political Motivation Behind Traditional Ornaments

479
Branko Đaković
Bezvremenost i regionalni slog narodne umjetnosti – Datelessness and Regional Style in Folk Art

485
Mirela Slukan-Altić
Kartografski izvori u povijesti umjetnosti – Cartographic Sources in Art History

493
Stanislav Frangeš, Robert Župan
Faksimili starih karata – kič ili umjetnost – Facsimiles of Old Maps – Kitsch or Art

499
Završna rasprava

507
Zaključci I. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti

Cijena: 6,64 €