Obavijesti
Natječaj

Natječaj za izbor na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta

Ur.broj: IPU-0-O-18-628

Ravnatelj Instituta za povijest umjetnosti, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, raspisuje

NATJEČAJ

– za izbor na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju arhitekta, radno mjesto I. vrste, na određeno vrijeme radi zamjene, s polovicom radnog vremena – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arhitekture, ili integrirani sveučilišni studij arhitekture, magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture (mag.ing.arch.) /ili dipl.ing.arh.; – poznavanje računalne obrade arhitektonske dokumentacije (AutoCAD).

Poželjno: – iskustvo rada u programima: Photoshop, InDesign, ReCap, Revit, SketchUp i sl. te iskustvo na poslovima arhitektonske obrade graditeljske baštine.

Ostalo: Radno mjesto je u Zagrebu u sjedištu poslodavca; mjesečna plaća stručnog suradnika s polovicom radnog vremena je oko 3.000 kn u neto iznosu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: – životopis; – diplomu ili uvjerenje o završenom studiju; – podatke o stručnoj djelatnosti; – uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju; – ostale dokaze koje pristupnik smatra relevantnima.

Za pristupnike koji nisu državljani Republike Hrvatske kao dokaz osnovnog (A) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske.

Prijave na natječaj podnose se do roka 14. prosinca 2018. godine u pdf formatu na adresu ured / ipu.hr s obveznom naznakom: „Natječaj za stručnog suradnika - arhitekta“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Zakašnjele prijave te prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće biti razmatrane.

Sukladno odredbi članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) u nastavku je poveznica na dokaze koje pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju trebaju priložiti: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnome tisku, na mrežnoj stranici Instituta www.ipu.hr i na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb