Kvartal

Kvartal VIII-1/2-2011

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Ivana Mance
Uredništvo: Ivana Haničar Buljan, Iva Körbler, Krasanka Majer, Petar Prelog, Vlatka Stagličić Carić, Ratko Vučetić, Danko Zelić
Prijelom i grafička priprema: _ured, Zagreb

Impresum

Sadržaj

Sjećanje

4–5
Snješka Knežević
Fedor Kritovac (22. 8. 1938.–28. 1. 2011.)

Aktualno

6–9
Snješka Knežević
Varšavska: simptom i metafora

Razgovor

10–19
Iva Körbler
Kratka inventura dugog pamćenja
― Razgovor s Igorom Zidićem

Izložbe

20–22
Dalibor Prančević
Ljubo Babić i njegove refleksije na hrvatsku modernu kulturu
― „Ljubo Babić“, Moderna Galerija, Zagreb

23–25
Darja Radović Mahečić
Jazz time
― „Art déco i umjetnost u Hrvatskoj između dva rata“, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

26–28
Tonko Maroević
Posljednji izam: Hedonizam
― „Vlado Kristl“, Muzej Moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka

29–32
Neven Svilar
Vizualna poezija danas – crtice uz izložbu
― „Branimir Donat i vizualna poezija“, Gliptoteka HAZU, Zagreb

Nova izdanja

33–35
Marcel Bačić
Početak kraja
― Hans Belting ‒ Kraj povijesti umjetnosti?

36–38
Daniel Premerl
Nova imago Cathedralis
― Predrag Marković ‒ Katedrala Sv. Jakova u Šibeniku. Prvih 105 godina

39–41
Petar Prelog
Katalog kao monografija
Prva dalmatinska umjetnička izložba, (ur.) Božo Majstorović

42–44
Ivana Mance
Slika za okvir
― Žarka Vujić ‒ Salon Ullrich. O stotoj obljetnici ili Gostiona (k) stotoj slici

45–47
Andrej Žmegač
Iz Brdovca u Tunis (i natrag)
― Nikola Albaneže ‒ Mihovil Krušlin

48–49
Irena Kraševac
Tko je bio Ivo Šrepel?
Ivo Šrepel: Dokumenti, vrijeme, sudbina, (ur.) Libuše Jirsak

50–51
Barbara Vujanović
Guslareva duša i njezin kip
― Svjetlana Sumpor ‒ Petar Smajić 1932. – 1941.

52–53
Tomislav Premerl
Prerastanje pojedinačnog problema prema općoj misli o arhitekturi
― Zlatko Jurić, Ana Vukadin ‒ Zgrada Željpoha u Zagrebu. Rasprave o arhitektonskoj interpolaciji

54–56
Marina Viculin
Sandrinih jedanaest
― Sandra Križić Roban ‒ Na drugi pogled. Pozicija suvremene hrvatske fotografije

57–59
Milan Pelc
Novi ulaz u hrvatsku konzervatorsku struku
Portal. Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 1, 2010.

60–61
Marko Sančanin
Arhitektura na odlasku iz budoara
Život umjetnosti, 87, 2010.

Znanstveni i stručni skupovi

62–63
Diana Vukičević Samaržija
Put u povijest povijesti umjetnosti
Grgo Gamulin i mi, Znanstveni skup Grgo Gamulin (1910. – 1997.), Zagreb

64–66
Bruna Bach
Segmenti djelovanja Ljube Babića viđeni očima znanstvenika
― Znanstveni skup Ljubo Babić (1890.‒1974.), Babićev doprinos hrvatskoj umjetnosti i kulturi, Zagreb

67–69
Krasanka Majer jurišić
Zašto razgovarati o zaštiti spomenika?
― Znanstveni skup Dijalozi s baštinom, Rijeka, 18. travnja 2011.

Nova istraživanja

70–75
Radoslav Tomić
Crtice o slikama u Šibeniku, Murteru i Marini

Nove disertacije

76
Tamara Bjažić Klarin
Ernest Weissmann. Arhitektonsko djelo 1926. – 1939.

76
Borka Bobovec
Arhitektonski opus Miroslava Begovića

77–78
Iva Ceraj
Dizajnersko djelo arhitekta Bernarda Bernardija (1951.–1985.)

79
Ivana Čapeta Rakić
Djela radionice Santa Croce na istočnoj obali Jadrana

80
Zrinka Paladino
Lavoslav Horvat: arhitektonsko djelo 1922. – 1977.

Autori u broju

Cijena: 1,99 €