Obavijesti
Natječaj

Natječaj za popunu sistematiziranih radnih mjesta

U Zagrebu, 17. studenoga 2021., ur. broj: IPU-0-O-21-510

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH i odluke ravnateljice Instituta dr. sc. Katarine Horvat Levaj, Institut za povijest umjetnosti, u Zagrebu, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu sistematiziranih radnih mjesta

1. za izbor na znanstvena radna mjesta na neodređeno vrijeme

1.1. znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u području humanističkih znanosti ‒ polje povijesti umjetnosti, za rad na istraživanjima u znanstveno-istraživačkoj jedinici za srednjovjekovnu umjetnost ‒ 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

1.2. znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u području humanističkih znanosti ‒ polje povijesti umjetnosti, za rad na istraživanjima u znanstveno-istraživačkoj jedinici za modernu i suvremenu umjetnost ‒ 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

1.3. znanstveni savjetnik, u području humanističkih znanosti ‒ polje povijesti umjetnosti, rad na istraživanjima u znanstveno-istraživačkoj jedinici za slikarstvo, kiparstvo i umjetnički obrt 16.–19. st. ‒ 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

1.4. viši znanstveni suradnik, u području humanističkih znanosti ‒ polje povijesti umjetnosti, za rad na istraživanjima u znanstveno-istraživačkoj jedinici za srednjovjekovnu umjetnost ‒ 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: kandidati za raspisana znanstvena radna mjesta moraju ispunjavati uvjete određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Zakon) i Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (Pravilnik) te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja djelatnosti Instituta.

Izbor na znanstvena radna mjesta raspisana pod 1.1. – 1.4. se obavlja sukladno čl. 40. – 42. Zakona, te čl. 67. 3. Zakona (prijelazne i završne odredbe NN 94/13).

Opći uvjet za izbor na znanstveno radno mjesto je upis u Upisnik znanstvenika u istom ili višem znanstvenom zvanju, odnosno izbor proveden sukladno članku 40. stavku 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Dodatne uvjete za izbor Institut propisuje Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,
– preslike dokaza o ispunjavanju zakonskih uvjeta za izbor na radno mjesto na koje se prijavljuje,
– dokaz o izboru u znanstveno zvanje (ako je kandidat izabran u znanstveno zvanje) / izvod iz Upisnika znanstvenika,
– odgovarajuće podatke o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta,
– popis objavljenih znanstvenih radova, istraživačkih projekata na kojima je kandidat sudjelovao te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti kandidata.

2. za izbor na znanstvena radna mjesta na određeno vrijeme

2.1. znanstveni suradnik, u području humanističkih znanosti ‒ polje povijesti umjetnosti, za rad na istraživanjima u znanstveno-istraživačkoj jedinici za modernu i suvremenu umjetnost ‒ 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od jedne (1) godine.

2.2. znanstveni suradnik, u području humanističkih znanosti ‒ polje povijesti umjetnosti, za rad na istraživanjima u znanstveno-istraživačkoj jedinici za srednjovjekovnu umjetnost ‒ 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od jedne (1) godine.

Uvjeti: kandidati za radno mjesto znanstveni suradnik moraju ispunjavati uvjete određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Zakon) i Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (Pravilnik) te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja djelatnosti Instituta.

Izbor na znanstvena radna mjesta raspisana pod 2.1. – 2.2. se obavlja sukladno čl. 40. – 42. Zakona.

Opći uvjet za izbor na radno mjesto znanstveni suradnik je upis u Upisnik znanstvenika u istom ili višem znanstvenom zvanju, odnosno izbor proveden sukladno članku 40. stavku 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Dodatne uvjete za izbor Institut propisuje Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta.

S osobama izabranim na radna mjesta znanstveni suradnik zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od jedne (1) godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,
– preslike dokaza o ispunjavanju zakonskih uvjeta za izbor na radno mjesto na koje se prijavljuje / diploma o doktoratu znanosti,
– dokaz o izboru u znanstveno zvanje (ako je kandidat izabran u znanstveno zvanje) / izvod iz Upisnika znanstvenika,
– odgovarajuće podatke o ispunjavanju uvjeta iz čl. 5. i 6. Pravilnika Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta,
– popis objavljenih znanstvenih radova,
– popis istraživačkih projekata na kojima je kandidat sudjelovao s opisom svojih aktivnosti na tim projektima,
– popis ostalih relevantnih aktivnosti u kojima je kandidat sudjelovao.

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu objavljen je na mrežnoj stranici Instituta: https://www.ipu.hr/section/hr/72/dokumenti

3. za izbor na stručno radno mjesto I. vrste

3.1. stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta, radno mjesto I. vrste – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arhitekture, ili integrirani sveučilišni studij arhitekture, magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture (mag.ing.arch.) /ili dipl.ing.arh.,
– poznavanje računalne obrade arhitektonske dokumentacije (AutoCAD, Photoshop i sl.).

Poželjno: – posjedovanje dopuštenja ili stručnoga zvanja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, – iskustvo u izradi konzervatorskih elaborata i arhitektonskom snimanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,
– preslike diplome ili uvjerenje o završenom studiju,
– podatke o stručnoj djelatnosti,
– uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju,
– ostale dokaze koje kandidat smatra relevantnima.

Sve prijave na natječaj podnose se do roka – petak 24. prosinca 2021. godine (do 23.00 sata), u pdf formatu na adresu ured@ipu.hr s naznakom: »Natječaj – naziv radnog mjesta«.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Za kandidate koji su strani državljani kao dokaz osnovne razine (A) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova / jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internetskoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za povijest umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Zakašnjele i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta: www.ipu.hr, te na internetskom portalu https://euraxess.ec.europa.eu/ za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb