Obavijesti
Natječaj

Natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda

Ur. broj: IPU-0-O-22-103, od 22. veljače 2022. godine

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, Institut za povijest umjetnosti, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktorand/ica, znanstveno područje humanističkih znanosti – polje povijesti umjetnosti, u Znanstvenoistraživačkom odjelu, na istraživanjima moderne i suvremene umjetnosti, za rad na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost Models and Practices of Global Cultural Exchange and Non-aligned Movement. Research in the Spatio-Temporal Cultural Dynamics 1 izvršitelj/ica.

Ugovor o radu za radno mjesto poslijedoktoranda sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici trebaju ispunjavati uvjete: završen poslijediplomski sveučilišni studij te stečen akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u znanstvenoistraživačkom radu, objavljenim radovima s područja digitalne povijesti umjetnosti te moderne i suvremene umjetnosti i održanim izlaganjima na znanstvenim skupovima.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

‒ životopis,

‒ diplomu ili uvjerenje o stečenom akademskom stupnju doktora humanističkih znanosti polje povijest umjetnosti,

‒ popis objavljenih radova i izlaganja na znanstvenim skupovima,

‒ ostale dokaze koje pristupnik smatra relevantnima.

Prijave na natječaj podnose se do roka 25. ožujka 2022. godine, u pdf formatu na adresu ured@ipu.hr s naznakom: „Natječaj za poslijedoktoranda/icu“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Za pristupnike koji su strani državljani kao dokaz osnovne razine (A) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova / jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internetskoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje‒843/843

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za povijest umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Zakašnjele i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr, te na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora https://euraxess.ec.europa.eu/.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu

U ovoj rubrici

NovostiObavijesti