Obavijesti
Natječaj

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 37. Statuta Instituta za povijest umjetnosti te Odluke Upravnog vijeća Instituta za povijest umjetnosti, Ur.broj: IPU-0-1-O-22-421, od 8. srpnja 2022. godine, raspisuje se

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti,

Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, položaj I. vrste, jedan (1) izvršitelj (m/ž)

Za ravnatelja Instituta može biti imenovana osoba koja je znanstvenik izabran najmanje u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, iz područja humanističkih znanosti, u znanstvenom polju povijest umjetnosti sukladno čl. 38. stavku 1. Statuta Instituta za povijest umjetnosti, i koja ispunjava posebne uvjete za izbor utvrđene Pravilnikom o ustroju radnih mjesta Instituta: da je povjesničar umjetnosti s objavljenim znanstvenim radovima i odgovarajućim iskustvom u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, koji posjeduje sposobnosti za organizaciju znanstvenoistraživačkog i stručnog rada.

Mandat ravnatelja je četiri (4) godine, a teče od 1. siječnja 2023. godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

− presliku diplome o akademskom stupnju doktora znanosti,

− dokaz o izboru u znanstveno zvanje u znanstvenom polju povijesti umjetnosti ili ekvivalent,

− životopis s popisom znanstvenih radova,

− uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od 6 mjeseci,

− prijedlog plana rada, upravljanja i razvoja Instituta za povijest umjetnosti u ravnateljskom mandatu.

Rok za podnošenje prijava jest trideset (30) dana od dana objave natječaja – do petka 23. rujna 2022. godine.

Prijave se šalju u tiskanom i elektroničkom obliku (na USB sticku) na adresu: Institut za povijest umjetnosti, Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti«.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova u skladu sa člankom 13. stavkom 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Izrazi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internetskoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za povijest umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, a najdulje četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Zakašnjele i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta: www.ipu.hr, i na internetskom portalu https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/824580 za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu

U ovoj rubrici

NovostiObavijesti