Obavijesti
Natječaj

Natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta

Ur.broj: IPU-1-1-O-24-237, Zagreb, 2. 4. 2024.

Na temelju čl. 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) (dalje: Zakon), Statuta Instituta za povijest umjetnosti, te odluke Znanstvenog vijeća Instituta od 28. ožujka 2024. o pokretanju postupka izbora na slobodna znanstvena radna mjesta Institut za povijest umjetnosti, Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb raspisuje

NATJEČAJ za izbor na znanstvena radna mjesta

1. znanstveni savjetnik u trajnom izboru, u području humanističkih znanosti ‒ polje povijesti umjetnosti, za rad u Znanstvenoistraživačkoj jedinici za modernu i suvremenu umjetnost ‒ 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

2. znanstveni suradnik, u području humanističkih znanosti ‒ polje povijesti umjetnosti, za rad u Znanstvenoistraživačkoj jedinici za informacijske, komunikacijske i teorijske aspekte povijesti umjetnosti ‒ 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

Kandidati prijavljeni na natječaj, osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa, moraju ispunjavati kriterije propisane Zakonom, Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17, 72/19 i 21/21, 111/22) i dodatne kriterije propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu za povijest umjetnosti.

Izbor na znanstvena radna mjesta provodi se u skladu s odredbama članka 40. Zakona.

Dodatne uvjete za izbor Institut propisuje Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu za povijest umjetnosti.

Do početka važenja Nacionalnih kriterija utvrđenih Zakonom, kandidati prijavljeni na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. za znanstvenog savjetnika u trajnom izboru, odnosno uvjete iz članka 21. za znanstvenog suradnika propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17, 72/19 i 21/21, 111/22).

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o akademskom stupnju,

– odgovarajuće dokaze i podatke o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja za radno mjesto na koje se prijavljuje,

– odgovarajuće podatke o ispunjavanju dodatnih kriterija za radno mjesto na koje se prijavljuje,

– popis znanstvenih radova, istraživačkih projekata na kojima je kandidat sudjelovao te podatke o nastavnoj i stručnoj aktivnosti kandidata.

Kandidati koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se do roka – petka 3. svibnja 2024. godine (do 23.00 sata CET), u elektroničkom obliku (pdf format) na adresu ured@ipu.hr s naznakom: »Natječaj – naziv radnog mjesta«, na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu navedene u popisu dostupnom na internetskoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za povijest umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Zakašnjele i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Instituta: www.ipu.hr te na internetskom portalu https://euraxess.ec.europa.eu/ za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb