Obavijesti
Natječaj

Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Ur. broj: IPU-0-O-19-210, od 28. ožujka 2019.

Institut za povijest umjetnosti, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, na temelju Odluke ravnateljice raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto

- znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti, za rad na istraživanjima u znanstveno-istraživačkoj jedinici za informacijske, komunikacijske i teorijske aspekte povijesti umjetnosti ‒ 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) da su najmanje pet godina bili u zvanju i na radnom mjestu znanstvenog savjetnika ili znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora, te moraju ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu za povijest umjetnosti.

Poveznica na Pravilnik: https://www.ipu.hr/section/hr/72/dokumenti

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o ispunjavanju zakonskih uvjeta za izbor na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju,

– dokaz o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje,

– dokaze o ispunjavanju dodatnih uvjeta za izbor na znanstvena radna mjesta prema člancima 5. i 9. Pravilnika Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta,

– popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Za pristupnike koji su strani državljani kao dokaz osnovne razine (A) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske.

Prijave na natječaj podnose se do roka – petka 3. svibnja 2019. godine, na adresu: Institut za povijest umjetnosti, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, s naznakom: »Natječaj za znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju«.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Sukladno odredbi članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) u nastavku je poveznica na dokaze koje pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju treba priložiti: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta: www.ipu.hr te na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb