Obavijesti
Natječaj

Natječaj za izbor u stručno zvanje i na sistematizirano radno mjesto – viši stručni suradnik u znanosti

Ur. broj: IPU-0-O-19-585, od 20. studenoga 2019.

Institut za povijest umjetnosti, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 25. listopada 2019. i odluke ravnateljice Instituta raspisuje

NATJEČAJ

za izbor u stručno zvanje i na sistematizirano radno mjesto – viši stručni suradnik u znanosti

1) zvanje i radno mjesto viši stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju – dokumentarist, radno mjesto I. vrste, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme – jedan (1) izvršitelj/ica.

Kandidati osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati uvjete propisane čl. 59. st. 3. i čl. 68. Statuta Instituta za povijest umjetnosti.
Poveznica na Statut: https://www.ipu.hr/content/dokumenti/IPU_Statut_2014.pdf

Uvjeti za stručno zvanje i radno mjesto višega stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – dokumentarista na Institutu su:
– najmanje pet godina radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju,
– iskustvo u radu na znanstvenim projektima (najmanje 2) ili stručnim i stručno-popularnim projektima (najmanje 5),
– suradnja u objavljivanju najmanje 1 knjige ili 1 znanstvenog rada ili najmanje 3 stručna/stručno-popularna rada vezana uz struku,
– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij povijesti umjetnosti ili studij informacijskih znanosti.

Poželjno: iskustvo rada u programima: Modulor, Excel, Abbyy FineReader, Adobe Photoshop i sl. te iskustvo na poslovima obrade arhivskih zbirki.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.

Prijave na natječaj podnose se do roka – ponedjeljka 23. prosinca 2019. godine, u pdf formatu na adresu ured / ipu.hr s naznakom: »Natječaj za višeg stručnog suradnika«.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Za pristupnike koji su strani državljani kao dokaz osnovne razine (A) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova / jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internetskoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za povijest umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.
Zakašnjele i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta: www.ipu.hr, te na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu

U ovoj rubrici

NovostiObavijesti