Arhiva brojeva

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 43 (2019)

Broj 43 (2019)

Cijena: 20,00 €


Glavna i odgovorna urednica
Mirjana Repanić-Braun

Uredništvo
Sanja Cvetnić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Ana Plosnić Škarić (Institut za povijest umjetnosti), Mirjana Repanić-Braun (Institut za povijest umjetnosti), Werner Telesko (ÖAW, Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes – IHB, Beč), Danko Zelić (Institut za povijest umjetnosti)

Uredničko vijeće
Péter Farbaky (Budapesti Történeti Múzeum, Budimpešta), Igor Fisković (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb), Géza Galavics (MTA Bölcsészettudomànyi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budimpešta), Martin Mádl (Ústav dĕjin umění Akademie vĕd České republiky, Prag)

Impressum

-
Članci /
Articles

9–22
Višnja Bralić
The Cult of Saint Euphemia, the Patron Saint of Rovinj, and the Venetian Politics of Co-creating Local Identities in Istrian Communities in the 15th Century
Kult sv. Eufemije, zaštitnice Rovinja i venecijanska politika sukreiranja lokalnih identiteta u istarskim zajednicama 15. stoljeća
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

23–25
Anna Boreczky
Historiography and Propaganda in the Royal Court of King Matthias: Hungarian Book Culture at the End of the Middle Ages and Beyond
Historiografija i propaganda na dvoru kralja Matije Korvina. Mađarska kultura knjige krajem srednjega vijeka i dalje
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

37–46
Ivan Gerát
Saint George Between Media and Functions
Sv. Juraj između medija i funkcija
Review paper – Pregledni rad

47–58
Ivan Ferenčak
The Illustrations in the Glagolitic Books Printed by Bishop Šimun Kožičić Benja in Rijeka (1530–1531)
Ilustracije u glagoljskim knjigama biskupa Šimuna Kožičića Benje tiskanim u Rijeci (1530.–1531.)
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

59–74
Milan Pelc
Panegyric Emblem Books, Jesuits and the Habsburg Emperors: Some Examples Related to 17th-Century Croatia
Panegirički amblemi i habsburški carevi primjeri iz 17. stoljeća povezani s hrvatskom kulturnom sredinom
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

75–90
Polona Vidmar
Cæsari in mis omni hora fidelis servivi: The Portraits of Sigismund Herberstein and Walter Leslie in Diplomatic Robes
Cæsari in mis omni hora fidelis servivi: Portreti Žigmunda Herbersteina i Waltera Leslieja u diplomatskim odorama
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

91–102
Nora G. Etenyi
Broadsheets with Engravings in a Manuscript Chronicle from Ulm: Visual Representations of the Hungarian Kingdom on German Political Leaflets during the War of Reconquest (1683–1699)
Grafički plakati u rukopisnoj kronici iz Ulma: Vizualna reprezentacija Ugarskog Kraljevstva na njemačkim političkim letcima tijekom Velikog turskog rata (1683.1699.)
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

103–112
Werner Telesko
Graphic Prints of the Josephine Period (1765/1790) and the Propaganda of ̔ʻReligious Tolerance’
Grafički listovi Jozefinskog razdoblja (1765./1790.) i propaganda ‟Vjerske tolerancije”
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

113–122
Martina Frank
Representing the Republic in Seventeenth-Century Venice
Predstavljanje Republike u Veneciji 17. stoljeća
Preliminary communication – Prethodno priopćenje

123–138
Balint Ugry – Maja Žvorc
The Čakovec Stone Bust Collection: New Identifications, Possible Dating and the Identity of its Commissioner
Zbirka kamenih bisti u Čakovcu: Nove identifikacije, moguće datacije i naručitelj
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

139–150
Damir Tulić
Glory Crowned in Marble: Self-promotion of Individuals and Families in Seventeenth- and Eighteenth-Century Monuments in Istria and Dalmatia
Slava okrunjena mramorom: Samopromocija osoba i obitelji na spomenicima 17. i 18. stoljeća u Istri i Dalmaciji
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

151–160
Jasminka Najcer Sabljak
Portraits of Habsburg Rulers in the Aristocratic Collections of Eastern Croatia
Portreti vladara obitelji Habsburg u plemićkim zbirkama istočne Hrvatske
Review paper – Pregledni rad

163–180
Emil Hilje
Arhivska građa o šibenskom slikaru i bilježniku Ivanu Vuliću (Ivanu de Lupisu)
Archival Sources on Ivan Vulić (Ivan de Lupis), a Painter and a Notary of Šibenik
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

181–190
Danko Zelić
Projekt Fausta Vrančića za opsadu Ostendea iz 1603. godine
Faust Vrančić's Design for the Siege of Ostend from the Year 1603
Prethodno priopćenje – Preliminary communication

191–209
Radoslav Tomić
Generalni providur Leonardo Foscolo i umjetnost u Dalmaciji
Provveditore generale Leonardo Foscolo and Art in Dalmatia
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

211–220
Petar Puhmajer
Dvorac Cernik – kontinuitet i mijene predturskog nasljeđa u barokno doba
The Cernik Castle – Continuity and Change in the Pre-Ottoman Heritage during the Baroque Era
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

221–230
Bojan Goja
Kuća Cattinelli 1772. godine: prilog poznavanju stambene arhitekture u Zadru u 18. stoljeću
The Cattinelli House in 1772: A Contribution to Our Knowledge of Housing Architecture in 18th-Century Zadar
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

231–241
Iva Pasini Tržec
Slike starih majstora iz zbirke Ervina i Branke Weiss u Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu
Paintings of Old Masters from the Collection of Ervin and Branka Weiss in the Strossmayer Gallery in Zagreb
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

243–255
Irena Kraševac
Prva tri djela u fundusu Moderne galerije Društva umjetnosti
The First Three Artworks in the Holdings of the Modern Gallery of the Art Society in Zagreb
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

255–256
Izvori ilustracija / Illustration sources

257
Autori / Authors

258–259
Recenzenti / Reviewers

-
Cijena: 2,65 €

Cijena: 20,00 €