Jobs

Napomena: Datum natječaja odnosi se na datum Odluke Instituta o raspisivanju natječaja, a ne na datum objave u Narodnim novinama.

-
10. 7. 2024.
Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta

Na javni natječaj za izbor na slobodna znanstvena radna mjesta 1. znanstveni savjetnik u trajnom izboru, ‒ 1 izvršitelj/ica, i 2. znanstveni suradnik ‒ 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen 3. travnja 2024. u Narodnim novinama 39/2024., na mrežnim stranicama Instituta i na internetskom portalu Euraxess-a za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, u trajanju do 3. svibnja 2024., pristigla je po jedna prijava za svako radno mjesto.

Na temelju ocjene stručnih povjerenstava i odluke Znanstvenog vijeća od 24. svibnja 2024. o usvajanju mišljenja stručnih povjerenstava te odluke o izborima na slobodna znanstvena radna mjesta, a u skladu s ustrojem radnih mjesta Instituta za povijest umjetnosti:

‒ dr. sc. Sandra Križić Roban, iz Zagreba, izabrana je na znanstveno radno mjesto ‒ Znanstveni savjetnik u trajnom izboru, u području humanističkih znanosti ‒ polje povijesti umjetnosti, za rad u Znanstvenoistraživačkoj jedinici za modernu i suvremenu umjetnost, a

‒ dr. sc. Sanja Sekelj, iz Zagreba, izabrana je na znanstveno radno mjesto ‒ Znanstveni suradnik, u području humanističkih znanosti ‒ polje povijesti umjetnosti, za rad u Znanstvenoistraživačkoj jedinici za informacijske, komunikacijske i teorijske aspekte povijesti umjetnosti.

S obje zaposlenice zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Izbor znanstvene suradnice provodi se na pet godina, s obvezom provođenja izbora na više radno mjesto ili reizbora, dok je izborom znanstvene savjetnice u trajnom izboru okončan njezin postupak napredovanja odnosno reizbora.

-
3. 4. 2024.
Natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta
Rok za podnošenje prijava: 3. 5. 2024.

-
12.1.2024
Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta

Na temelju javnog natječaja (NN 120/2023. od 18.10.2023.) i ocjene Stručnih povjerenstava, Znanstveno vijeće Instituta na sjednici 12. prosinca 2023. godine donijelo je odluke o izborima na znanstvena radna mjesta u Institutu za povijest umjetnosti, na neodređeno vrijeme, u skladu s ustrojem radnih mjesta Instituta, od 1. siječnja 2024. godine.

─ dr. sc. Daniel Premerl izabran je na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, u području humanističkih znanosti ‒ polje povijesti umjetnosti, u Znanstvenoistraživačkoj jedinici Instituta za povijest umjetnosti za slikarstvo, kiparstvo i umjetnički obrt 16.–19. st.

─ dr. sc. Tamara Bjažić Klarin izabrana je na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, u području humanističkih znanosti ‒ polje povijesti umjetnosti, u Znanstvenoistraživačkoj jedinici Instituta za povijest umjetnosti za graditeljsku baštinu 19.–20. st.

─ dr. sc. Ivana Mance Cipek izabrana je na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, u području humanističkih znanosti ‒ polje povijesti umjetnosti, u Znanstvenoistraživačkoj jedinici Instituta za povijest umjetnosti za informacijske, komunikacijske i teorijske aspekte povijesti umjetnosti

─ dr. sc. Ana Šverko izabrana je na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, u području humanističkih znanosti ‒ polje povijesti umjetnosti, u Podružnici Instituta za povijest umjetnosti ‒ Centru Cvito Fisković u Splitu

─ dr. sc. Matko Matija Marušić izabran je na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, u području humanističkih znanosti ‒ polje povijesti umjetnosti, u Znanstvenoistraživačkoj jedinici Instituta za povijest umjetnosti za srednjovjekovnu umjetnost

─ dr. sc. Sanja Horvatinčić izabrana je na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, u području humanističkih znanosti ‒ polje povijesti umjetnosti, u Znanstvenoistraživačkoj jedinici Instituta za povijest umjetnosti za modernu i suvremenu umjetnost

-
18. 10. 2023.
Natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta
Rok za podnošenje prijava: 20. 11. 2023.

-
27. 7. 2023. 
Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta, na određeno vrijeme

Znanstveno vijeće Instituta na 8. e-sjednici održanoj 27. srpnja 2023. godine donijelo je odluku o izboru Maje Bilušić, mag. ing. arch., iz Zagreba, na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno, a radi zamjene zaposlenika koji je ostvario pravo na rad s polovicom punog radnog vremena.

Na natječaj koji je objavljen u Narodnim novinama broj 65/2023, od 16.6.2023. i mrežnim stranicama Instituta, do roka za zaprimanje 17. srpnja 2023. pristigle su dvije prijave. Sve prijave razmotrio je natječajni odbor. Obje prijave su zadovoljile uvjete natječaja.

Znanstveno vijeće donijelo je odluku na temelju prijedloga i izvještaja natječajnog odbora, ocjenjujući da prijava Maja Bilušić, mag. inh. arch., najbolje odgovara uvjetima raspisanog natječaja, te da je se po izvršnosti odluke rasporedi na navedeno radno mjesto u Institutu za povijest umjetnosti, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika koji je ostvario pravo na rad s polovicom punog radnog vremena na puno radno vrijeme.

-
16. 6. 2023.
Natječaj za stručnog suradnika – arhitekta
Rok za podnošenje prijava: 17. 7. 2023.

-
14. 2. 2023.
Obavijest o rezultatima izbora na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta

Na temelju javnog natječaja Instituta za povijest umjetnosti, koji je objavljen u Narodnim novinama (br. 142/2022., dana 7. 12. 2022.), na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr i na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora https://euraxess.ec.europa.eu/, u trajanju do 9. siječnja 2023. godine, i na temelju prijedloga natječajnog odbora, Znanstveno vijeće Instituta na svojoj 2. redovitoj sjednici održanoj 14. veljače 2023. godine donijelo je odluku o izboru

Maje Kamenar, diplomirani inženjer arhitekture, iz Zagreba

na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta u Institutu za povijest umjetnosti, na neodređeno, puno radno vrijeme, i probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Na natječaj je u roku za podnošenje prijava pristiglo osam prijava. Sve prijave razmotrio je natječajni odbor koji je utvrdio kako svi kandidati zadovoljavaju uvjete natječaja te ih je pozvao na individualne razgovore 1. veljače 2023. godine. Ocjena je natječajnog odbora, a koju je prihvatilo i Znanstveno vijeće Instituta, da kandidat Maja Kamenar najbolje ispunjavate kriterije radnog mjesta iz natječaja te da je se po izvršnosti odluke izabere na navedeno radno mjesto u Institutu.

-
7. 12. 2022.
Natječaj za stručnog suradnika – arhitekta
Rok za podnošenje prijava: 9. 1. 2023.

-
31. 10. 2022.
Obavijest o izboru i imenovanju ravnateljice Instituta za povijest umjetnosti u mandatu 2023.–2026.
Odlukom Upravnog vijeća Instituta za povijest umjetnosti, ur. broj: IPU-0-1-O-22-421 od 8. srpnja 2022. godine, raspisan je Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti, objavljen u Narodnim novinama broj 98/2022 dana 24. kolovoza 2022., dnevnom tisku (Jutarnjem listu), na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr i na portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. U natječajnom postupku zaprimljena je prijava jednog kandidata/kandidatkinje, ona dr.sc. Katarine Horvat Levaj.
Na temelju podnesenog izvješća natječajnog odbora i pribavljenog mišljenja Znanstvenog vijeća o kandidatkinji, Upravno vijeće Instituta na svojoj 101. sjednici dana 31. listopada 2022. godine je donijelo odluku o imenovanju dr. sc. Katarine Horvat-Levaj, znanstvene savjetnice u trajnom zvanju, iz Zagreba, ravnateljicom Instituta za povijest umjetnosti, na drugi mandat od četiri godine, s danom preuzimanja dužnosti od 1. siječnja 2023. godine.

-
4. 10. 2022.
Obavijest o natječaju za radno mjesto arhitekta
Na natječaj za izbor na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta, radno mjesto I. vrste, na određeno vrijeme radi zamjene, s polovicom radnog vremena – 1 izvršitelj/ica, do rokova iz natječaja 12. rujna 2022. godine nije pristigla niti jedna prijava. Natječaj će se ponoviti.

-
2. 9. 2022.
Natječaj za stručnog suradnika – arhitekta
Rok za podnošenje prijava: 12. 9. 2022.

-
24. 8. 2022.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti
Rok za podnošenje prijava: 23. 9. 2022.

-
15. 6. 2022.
Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto asistenta (razvojni koeficijent)

Na temelju članka 43. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 402-01/15-08/00065) o dodjeli razvojnih koeficijenata od 14. listopada 2015. godine, Statuta Instituta za povijest umjetnosti i javnog natječaja koji je objavljen u NN 23/2022 od 25.2.2022. godine, dnevnom tisku (Jutarnjem listu), na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr i na portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/, Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 6. sjednici 7. lipnja 2022. godine donijelo je odluku o izboru

Tomislava Bosnića, magistra edukacije povijesti umjetnosti i magistra edukacije engleskog jezika i književnosti, iz Splita

u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u području humanističkih znanosti ‒ polju povijesti umjetnosti, na određeno vrijeme od pet (5) godina, za rad u podružnici Instituta ‒ Centru Cvito Fisković u Splitu na istraživanju vizualnih komunikacija i umjetničke topografije Jadranske Hrvatske, pod mentorstvom dr. sc. Ane Šverko.

Na Natječaj se u zadanom roku prijavilo šest (6) kandidata. Natječajni odbor razmotrio je prijave i obavio intervjue sa svima kandidatima 25. i 27. svibnja 2022. putem Zoom aplikacije.

-
6. 4. 2022.
Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistenta
Rok za podnošenje prijava: 6. 5. 2022.

-
30. 3. 2022.
Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto poslijedoktoranda (razvojni koeficijent)
Na temelju članka 43. st. 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 402-01/15-08/00065) o dodjeli razvojnih koeficijenata od 14. listopada 2015. godine, Statuta Instituta za povijest umjetnosti i javnog natječaja koji je objavljen u NN 23/2022 od 25.2.2022. godine, dnevnom tisku (Jutarnjem listu), na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr i na portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/, Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 4. sjednici 30. ožujka 2022. godine donijelo je odluku o izboru

dr. sc. Sanje Sekelj, iz Zagreba, 

u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorandice, u području humanističkih znanosti – polju povijesti umjetnosti, na određeno vrijeme od četiri (4) godine za rad u Znanstveno-istraživačkom odjelu Instituta na istraživanjima moderne i suvremene umjetnosti, na istraživačkom projektu HRZZ-a Models and Practices of Global Cultural Exchange and Non-aligned Movement. Research in the Spatio-Temporal Cultural Dynamics.

U zadanom roku na natječaj je pristigla jedna prijava.

-
25. 2. 2022.
Natječaj za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda 
Rok za podnošenje prijava: 25. 3. 2022. 

-
30. 12. 2021.
Obavijest o rezultatima natječaja za popunu sistematiziranih radnih mjesta

Na temelju  članka 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Instituta za povijest umjetnosti i javnog natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama 126/2021. (24. 11. 2021.), u dnevnom tisku (Jutarnji list, 24. 11. 2021.), na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr i na portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/, u trajanju 30 dana, Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na svojoj 14. sjednici održanoj 29. i 30. prosinca 2021. godine donijelo je odluke o izboru četiri znanstvenika na znanstvena radna mjesta u Institutu za povijest umjetnosti na neodređeno vrijeme i dva znanstvena radna mjesta na određeno vrijeme od jedne (1) godine:

  • dr. sc. Danko Zelić, iz Zagreba, biran je na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za rad na istraživanjima u znanstveno-istraživačkoj jedinici za srednjovjekovnu umjetnost.
  • dr. sc. Ljiljana Kolešnik, iz Zagreba, birana je na radno mjesto znanstvene savjetnice u trajnom zvanju, za rad na istraživanjima u znanstveno-istraživačkoj jedinici za modernu i suvremenu umjetnost.
  • dr. sc. Irena Kraševac, iz Zagreba, birana je na radno mjesto znanstvene savjetnice, za rad na istraživanjima u znanstveno-istraživačkoj jedinici za slikarstvo, kiparstvo i umjetnički obrt 16.–19. st.
  • dr. sc. Ana Plosnić Škarić, iz Zagreba, birana je na radno mjesto više znanstvene suradnice, za rad na istraživanjima u znanstveno-istraživačkoj jedinici za srednjovjekovnu umjetnost.
  • dr. sc. Sanja Horvatinčić, iz Zagreba, birana je na radno mjesto znanstvene suradnice na određeno vrijeme, za rad na istraživanjima u znanstveno-istraživačkoj jedinici za modernu i suvremenu umjetnost.
  • dr. sc. Matko Matija Marušić, iz Zagreba, biran je na radno mjesto znanstvenog suradnika na određeno vrijeme, za rad na istraživanjima u znanstveno-istraživačkoj jedinici za srednjovjekovnu umjetnost.

Sva navedena znanstvena radna mjesta su u području humanističkih znanosti ‒ polju povijesti umjetnosti.

Znanstveno vijeće na istoj je sjednici donijelo odluku o izboru Borisa Dundovića, mag. ing. arh., iz Zagreba, na radno mjesto i u stručno zvanje stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – arhitekta u Institutu za povijest umjetnosti, na neodređeno vrijeme.

Ovom javnom natječaju i popuni sistematiziranih radnih mjesta su prethodile suglasnosti osnivača Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

-
24. 11. 2021.
Natječaj za za popunu sistematiziranih radnih mjesta
Rok za podnošenje prijava: 24. 12. 2021.

-
30. 7. 2021.
Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje Doktoranda na suradničkom radnom mjestu i u zvanju Asistenta, u području humanističkih znanosti, na Institutu za povijest umjetnosti

Na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) i javnog natječaja Instituta za povijest umjetnosti, koji je objavljen u Narodnim novinama 66/2021 dana 16. 6. 2021., dnevnom tisku 16. 6. 2021. (Jutarnji list), na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr i na portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/ u trajanju 30 dana, Znanstveno vijeće Instituta na svojoj 10. redovitoj sjednici održanoj 28. srpnja 2021. godine donijelo je odluku o izboru

Martine Bobinac, magistre povijesti umjetnosti i magistre francuskog jezika i književnosti, iz Zagreba,

na radno mjesto asistenta – doktoranda, u području humanističkih znanosti, na Istraživačkom projektu: Models and Practices of International Cultural Exchange in the Cold War Period. Research in the Spatio-Temporal Cultural Dynamics, mentorica dr. sc. Tamara Bjažić Klarin.

Na Natječaj se u zadanom roku prijavilo sedam (7) kandidata. Natječajni odbor razmotrio je prijave i obavio intervju sa svima kandidatima 21. srpnja 2021. putem Zoom aplikacije.

-
16. 6. 2021.
Natječaj za zapošljavanje doktoranda na suradničkom radnom mjestu i u zvanju asistenta
Rok za podnošenje prijava: 16. 7. 2021.

-
25. 9. 2020.
Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradnička radna mjesta Asistenta – doktoranda, u području humanističkih znanosti, na Institutu za povijest umjetnosti

Na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01) i javnog natječaja Instituta za povijest umjetnosti, koji je objavljen u Narodnim novinama 69/2020 dana 17. lipnja 2020., dnevnom tisku 17. lipnja 2020. (Jutarnji list), na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr i na portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, Znanstveno vijeće Instituta na svojoj 10. redovitoj sjednici održanoj 22. rujna 2020. godine donijelo je slijedeće odluke o izboru na radno mjesto asistenta – doktoranda, u području humanističkih znanosti:

1) Lana Lovrenčić, magistra povijesti umjetnosti i magistra filozofije, iz Zagreba, izabrana je za asistenticu – doktorandicu na Istraživačkom projektu Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas, mentorica dr. sc. Sandra Križić Roban.

2) Iva Vidović, magistra antropologije i magistra povijest umjetnosti, iz Zagreba, izabrana je za asistenticu – doktorandicu na Istraživačkom projektu Eugen Savojski (1663.–1736.) i gradovi-tvrđave jugoistočne granice Habsburške Monarhije, mentor dr. sc. Milan Pelc.

-
15. 6. 2020.
Natječaj za izbor na suradnička radna mjesta asistenta – doktoranda
Rok za podnošenje prijava: 17. 7. 2020.

-
7. 1. 2020.
Obavijest o izboru u stručno zvanje i na radno mjesto – viši stručni suradnik u znanosti

Na javni natječaj za izbor u stručno zvanje i na sistematizirano radno mjesto – viši stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 113/2019 od 22. 11. 2019., dnevnom tisku, mrežnim stranicama Instituta i Euraxess portalu, u roku za podnošenje prijava do 23. 12. 2019., pristigla je jedna prijava, ona kandidatkinje Irene Šimić, iz Zagreba.

Utvrdivši da zadovoljava sve uvjete natječaja, Znanstveno vijeće Instituta 28. 12. 2019. donijelo je odluku o njezinom izboru u stručno zvanje i na radno mjesto više stručne suradnice u znanosti i visokom obrazovanju – dokumentaristice. Raspoređena je za obavljanje poslova radnog mjesta I. vrste utvrđenih Pravilnikom o ustroju radnih mjesta Instituta za povijest umjetnosti.

Irena Šimić je profesorica povijesti umjetnosti i pedagogije, od 2011. godine zaposlena u zvanju i na radnom mjestu stručne suradnice u znanosti i visokom obrazovanju – dokumentaristice na Institutu za povijest umjetnosti.

-
22. 11. 2019.
Natječaj za izbor u stručno zvanje i na sistematizirano radno mjesto – viši stručni suradnik u znanosti
Rok za podnošenje prijava: 23. 12. 2019.

-
24. 5. 2019.
Obavijest o izboru na znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

U natječajnom roku do 3. svibnja 2019. zaprimljena je prijava jednog kandidata. Na prijedlog natječajnog odbora, Znanstveno vijeće Instituta je jednoglasno na sjednici održanoj 15. svibnja 2019. biralo dr. sc. Milana Pelca na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, u području humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti, za rad na istraživanjima u znanstveno-istraživačkoj jedinici za informacijske, komunikacijske i teorijske aspekte povijesti umjetnosti. Milan Pelc diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu povijest umjetnosti te njemački jezik i književnost. Na istom Fakultetu doktorirao je 1992. godine. Zaposlen je na Institutu za povijest umjetnosti od 1993. godine. Predavao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, doktorskom studiju povijesti umjetnosti Filozofskih fakulteta u Zagrebu i Zadru. Biran je u naslovno zvanje izvanrednog profesora na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Do 2018. bio je ravnatelj Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Objavio je 18 knjiga i više od 70 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima.

-
4. 3. 2019.
Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto - znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Rok za podnošenje prijava: 3. 5. 2019.

-
16. 1. 2019.
Obavijest o izboru na radno mjesto stručnog suradnika – arhitekta u Institutu

U natječajnom roku do 14. prosinca 2018. stiglo je 6 prijava. Sve prijave pristigle na natječaj razmotrio je natječajni odbor. Na prijedlog natječajnog odbora, Znanstveno vijeće jednoglasno je na sjednici održanoj 16. 1. 2019. izabralo Borisa Dundovića, magistra inženjera arhitekture i urbanizma iz Zagreba na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta. Boris Dundović raspoređen je u zvanju stručnog suradnika na spomenuto radno mjesto od 1. 2. 2019. godine u Institutu za povijest umjetnosti, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno, radi zamjene zaposlenika, koji je ostvario pravo na rad s polovicom punog radnog vremena temeljem rješenja nadležnog tijela, do povratka tog zaposlenika na rad u punom radnom vremenu. Boris Dundović je završio 2016. godine Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ima radno iskustvo na poslovima arhitektonske obrade graditeljske baštine kao vanjski suradnik Hrvatskog restauratorskog zavoda i Zavoda za graditeljsko nasljeđe AF-a u Zagrebu.

-
2. 1. 2019.
Obavijest o izboru i imenovanju ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti

Upravno vijeće Instituta raspisalo je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta, objavljen u Narodnim novinama br. 84/2018 dana 21. rujna 2018., dnevnom tisku (Jutarnjem listu), na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr i na portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. U natječajnom postupku zaprimljene su prijave dvoje kandidata za koje je utvrđeno da ispunjavaju sve uvjete natječaja.

Na temelju podnesenog izvješća natječajnog odbora i pribavljenog mišljenja Znanstvenog vijeća o pristupnicima, Upravno vijeće Instituta na 87. sjednici 19. studenog 2018. godine je donijelo odluku o imenovanju dr. sc. Katarine Horvat-Levaj, znanstvene savjetnice u trajnom zvanju, iz Zagreba, ravnateljicom Instituta za povijest umjetnosti, u mandatu od četiri godine, s danom preuzimanja dužnosti od 1. siječnja 2019. godine.

-
14. 11. 2018.
Natječaj za izbor na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta
Rok za podnošenje prijava: 14.12. 2018.

-
20. 9. 2018.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti

-
1. 7. 2018.
Obavijest o izboru na radno mjesto stručnog suradnika – za provedbu projekata i javnu komunikaciju u Institutu

Znanstveno vijeće Instituta na 4. sjednici 29. svibnja 2018. godine donijelo je odluku o izboru Ane Ćurić, mag. anglistike i mag. povijesti umjetnosti, iz Zagreba, u stručno zvanje i gore navedeno radno mjesto, uz probni rad od šest mjeseci. Na natječaj koji je raspisan 23. ožujka 2018. u NN broj 28/18, Jutarnjem listu, mrežnim stranicama Instituta i Euraxess jobs portala pristiglo je 27 prijava. Prijave je razmotrio natječajni odbor koji je utvrdio da 24 pristupnika zadovoljavaju uvjete te ih je pozvao na individualne razgovore. Znanstveno vijeće odluku je donijelo na temelju izvještaja natječajnog odbora, ocjenjujući da Ana Ćurić najbolje ispunjava uvjete natječaja iskustvom u pripremi, provedbi i komunikaciji projekata.

-
25. 5. 2018.
Objava rezultata Natječaja za radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – informatičara na neodređeno vrijeme, uz probni rad

Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 3. sjednici održanoj 09. svibnja 2018. godine donijelo je odluku o izboru Borisa Božića iz Zagreba u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju - informatičara (sistem administratora), radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom. Na natječaj koji je objavljen u Narodnim novinama broj 28/18, od 23. ožujka 2018. godine, Jutarnjem listu, mrežnim stranicama Instituta i Euraxess jobs portalu u roku za podnošenje prijava, do 23. travnja 2018., pristigle su dvije (2) prijave. Sve prijave pristigle na natječaj razmotrio je natječajni odbor koji je utvrdio kako svi pristupnici zadovoljavaju uvjete natječaja. Znanstveno vijeće odluku je donijelo na temelju izvještaja natječajnog odbora, ocjenjujući da Boris Božić najbolje odgovara traženom profilu radnog mjesta s obzirom na iskustvo na poslovima informatičara i sistem administratora u znanosti i visokom obrazovanju, te da ga se po izvršnosti odluke rasporedi na navedeno radno mjesto u Institutu za povijest umjetnosti.

-
9. 5. 2018.

Poziv na razgovor s natječajnim odborom – u vezi natječaja za izbor stručnog suradnika/ice za provedbu projekata i javnu komunikaciju u Institutu, u NN broj 28/18, od 23. ožujka 2018. godine.

-
23. 3. 2018.
Natječaj za za popunu sistematiziranih radnih mjesta stručnog suradnika za provedbu projekata i javnu komunikaciju i stručnog suradnika informatičara
Rok za podnošenje prijava: 23. 4. 2018.

-
30. 1. 2018.
Objava rezultata Natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u području humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti

Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 1. sjednici održanoj 23. siječnja 2018. godine donijelo je odluku o izboru dr. sc. Sanje Horvatinčić iz Zagreba u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u području humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti, na određeno vrijeme, u trajanju od najviše četiri godine, s punim radnim vremenom prema čl. 43. st. 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17). Na javni natječaj koji je trajao od 12. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. godine, svoje prijave dostavilo je 5 pristupnika/ica. Natječajni odbor razmotrio je sve molbe pristigle na natječaj. Znanstveno vijeće odluku je donijelo temeljem izvještaja Natječajnog odbora, ocjenjujući da prijava pristupnice dr. sc. Sanje Horvatinčić najbolje odgovara uvjetima radnog mjesta iz natječaja, te da je se po izvršnosti odluke rasporedi na navedeno radno mjesto u Institutu za povijest umjetnosti.

-
30. 1. 2018.
Objava rezultata Natječaja za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti – dokumentarista, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 1. sjednici održanoj 23. siječnja 2018. godine donijelo je odluku o izboru Petre Šlosel, magistre povijesti umjetnosti i engleskog jezika i književnosti iz Zagreba u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti dokumentarista, radno mjesto I. vrste, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust). Na javni natječaj, koji je trajao od 12. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. godine, svoje prijave dostavilo je 13 pristupnika/ica. Natječajni odbor razmotrio je sve molbe pristigle na natječaj. Znanstveno vijeće odluku je donijelo temeljem izvještaja Natječajnog odbora, ocjenjujući da prijava pristupnice Petre Šlosel najbolje odgovara uvjetima radnog mjesta iz natječaja, te da je se po izvršnosti odluke rasporedi na navedeno radno mjesto u Institutu za povijest umjetnosti.

-
12. 12. 2017.
Natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda i radno mjesto stručnog suradnika u znanosti – dokumentarista
Rok za podnošenje prijava: 15. 1. 2018.

-
12.10. 2017.
Objava rezultata Natječaja za radno mjesto diplomiranog knjižničara

Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 9. sjednici održanoj 26. rujna 2017. godine donijelo je odluku o izboru Line Šojat, diplomirane knjižničarke iz Zagreba na radno mjesto diplomiranog knjižničara/ke, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Na javni natječaj koji je trajao od 19. srpnja do 29. kolovoza 2017. godine, svoje prijave dostavio je 21 pristupnik/ica. Natječajni odbor razmotrio je sve molbe pristigle na natječaj, a 9 kandidata koji su zadovoljili uvjete prema pravilniku koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva pozvano je na razgovor. Znanstveno vijeće odluku je donijelo temeljem izvještaja natječajnog odbora, ocjenjujući da stručne kvalifikacije Line Šojat najbolje odgovaraju uvjetima radnog mjesta iz natječaja, te da je se po izvršnosti odluke rasporedi na navedeno radno mjesto u Institutu za povijest umjetnosti.

-
17. 7. 2017.
Natječaj za izbor na radno mjesto diplomiranog knjižničara
Rok za podnošenje prijava: 29. 8. 2017.

-
3. 5. 2017.
Objava rezultata Natječaja za radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta, na određeno vrijeme

Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 5. sjednici održanoj 3. svibnja 2017. godine donijelo je odluku o izboru Branke Koružnjak, dipl. ing. arh., iz Zagreba, na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – arhitekta na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni). Na javni natječaj koji je trajao od 8. ožujka do 7. travnja 2017. godine, a objavljen je u Narodnim novinama br. 20 dana 8. ožujka 2017., dnevnom tisku (Jutarnjem listu) i na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr, svoje prijave dostavilo je troje pristupnika/ica. Natječajni odbor razmotrio je sve molbe pristigle na natječaj i Znanstvenom vijeću dostavio izvještaj. Svi pristupnici zadovoljili su uvjete natječaja. Znanstveno vijeće odluku je donijelo temeljem izvještaja natječajnog odbora, ocjenjujući da prijava Branke Koružnjak, dipl. ing. arh. najbolje odgovara uvjetima radnog mjesta iz natječaja, te da je se po izvršnosti odluke rasporedi na navedeno radno mjesto u Institutu za povijest umjetnosti.

-
8. 3. 2016.
Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta, na određeno vrijeme
Rok za podnošenje prijava: 7. 4. 2017.

-
3. 6. 2016.
Objava rezultata javnog natječaja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 8. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. donijelo je odluku o izboru kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci, a sukladno javnom natječaju provedenom do roka prijave 20. travnja 2016. godine. Odluku možete preuzeti ovdje.

-
1. 6. 2016.
Objava rezultata javnog natječaja za radno mjesto stručnog suradnika arhitekta

Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 8. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. donijelo je odluku da prihvati prijavu Gorana Vareška, dipl.ing.arh., iz Zagreba, na natječaj za stručno radno mjesto i u zvanje stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju arhitekta, radno mjesto I. vrste, s probnim rokom, na neodređeno vrijeme. Sve molbe pristigle na natječaj objavljen 11. ožujka 2016. u Narodnim novinama br 22, dnevnom tisku (Jutarnji list), na mrežnim stranicama Instituta: www.ipu.hr, te na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, razmotrio je natječajni odbor, koji je obavio razgovore s kandidatima koji su zadovoljili uvjete natječaja. Znanstveno vijeće odluku je donijelo temeljem izvještaja natječajnog odbora, ocjenjujući da kandidatura Gorana Vareška, dipl.ing.arh. najbolje odgovara uvjetima raspisanog natječaja, te da ga se po izvršnosti odluke rasporedi na navedeno radno mjesto u Institutu za povijest umjetnosti.

-
21. 3. 2016.
Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Rok predaje: 20. 4. 2014.

11. 3. 2016.
Natječaj za radno mjesto arhitekta
Rok predaje: 11. 4. 2016.

4. 2. 2016.
Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistenta
Rok predaje: 7. 3. 2016.

9. 9. 2015.
Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik

28. 10. 2014.
Natječaj za stručne suradnike – doktorande

30. 9. 2014.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb

25. 7. 2014.
Natječaj za popunu sistematiziranih radnih mjesta

21. 7. 2014.
Natječaj za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

21. 1. 2014.
Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

19. 9. 2013.
Natječaj za izbor na sistematizirana radna mjesta

16. 5. 2013.
Natječaj za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta

8. 4. 2013.
Poništenje dijela natječaja za radno mjesto

4. 3. 2013.
Natječaj za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta

12. 9. 2012.
Natječaj za popunu sistematiziranog radnog mjesta I. vrste

26. 1. 2012.
Natječaj za popunu sistematiziranih radnih mjesta stručnih suradnika

29. 11. 2011.
Natječaj za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta

3. 6. 2011.
Natječaj za izbor na sistematizirana stručna radna mjesta

4. 5. 2011.
Natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta

28. 4. 2011.
Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto znanstvenog novaka

12. 11. 2010.
Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika – dokumentarista

22. 10. 2010.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti